Hygieneregler for næringsmidler: retting av fransk språkversjon

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/166 av 26. oktober 2022 om retting av fransk språkversjon av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse

Commission Delegated Regulation (EU) 2023/166 of 26 October 2022 correcting the French language version of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council laying down specific hygiene rules for food of animal origin

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 9.3.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.3.2023)

Sammendrag av innhold

Den franske språkversjonen av (EF) 853/2004 inneholder en feil i vedlegg III, avsnitt I, kapittel IV, punkt 18 (a)(iii).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil ikke ha rettslige konsekvenser for Norge ettersom endringen gjelder rettelser i den franske språkversjonen. Rettsakten tas inn i EØS-avtalen, men det er ikke behov for å ta den inn i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er til vurdeing av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering. 

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.10.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
26.10.2022
Anvendelsesdato i EU
15.02.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet