Styrking av mandatet til Det europeiske smittevernsenteret (ECDC)

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2022/... om endring av forordning (EF) nr. 851/2004 om etablering av et europeisk senter for forebygging av og kontroll med sykdommer

Regulation (EU) 2022/... of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 851/2004 establishing a European Centre for disease prevention and control

Del av:

Siste nytt

Rådsvedtak 24.10.2022 med pressemelding (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)

Forordningen vil med det første bli publisert i EU-tidende, og den vil tre i kraft samtidig med publiseringen.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.12.2020)

Sammendrag av innhold
Koronapandemien har avdekket svakheter i gjeldende europeisk helseberedskap. 11.november la Europakommisjonen frem en melding om hvordan den ønsker å styrke EUs systemer for beredskap ved grensekryssende helsekriser. Meldingen ledsages av tre forslag til nye rettsakter; for styrking av det eksisterende rammeverket for samarbeid om grensekryssende helsekriser og for styrkede mandater for Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) og Det europeiske smittevernsenteret (ECDC). Med meldingen og rettsaktforslagene ønsker Kommisjonen å etablere et rammeverk som sikrer mer enhetlige tiltak i medlemslandene ved framtidige pandemier og tilsvarende kriser. Pakken er også del av Europakommisjonens ambisjon om å etablere en europeisk helseunion.

Formålet med dette forslaget til forordning er å oppdatere og styrke mandatet til det europeiske smittevernsenteret ECDC. Hovedelementene i forslaget er:

• digitalisering av integrerte overvåkningssystemer

• bistå medlemsstatene med å utvikle beredskaps- og krisehåndteringsplaner for helsekriser

• styrkede tiltak for å kontrollere epidemier og utbrudd eksempelvis gjennom ikke-bindene anbefalinger til medlemstateene

• utvide kapasiteten til å mobilisere og sende ut en EU Health Task Force som kan bistå medlemsstatene i krisehåndteringen

• styrket kapasitets- og nøkkelkompetansebygging for å overvåke og vurdere helsesystemenes kapasitet for smittsomme sykdommer

• være bindeledd mellom forskning og beredskap og krisehåndtering

• bygge opp nøkkelkompetanse for helseberedskap i medlemsstatene, inkludert koordinere et nytt nettverk av europeiske referanse laboratorier

• utvide arbeidet med forebygging av smittsomme sykdommer og spesifikke helsespørsmål som, animikrobiellresistens, vaksinering og biosikkerhet

• styrke bidraget til EUs internasjonale samarbeid og utvikling av EUs engasjement for global helsesikkhet og beredskap

• økt samarbeid mellom andre EU-byråer og især EUs legemiddelbyrå EMA

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forslaget endrer forordning 851/2004 som er tatt inn i EØS-avtalen i protokoll 31.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Norge deltar i dag i samarbeidet med ECDC som observatør. Vurderingen av de økonomiske og administrative konsekvensene er ikke ferdig. En eventuell økning i økonomiske og administrative ressurser, må sees i sammeneheng med merverdien av ECDCs styrkede evne til å overvåke og håndtere eventuelle helsekriser.

Sakkyndige instansers merknader
Forslaget til rettsakt er under vurdering i spesialutvalget for helse, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Forslaget er fortsatt til vurdering

Status
Forslaget er nå til vurdering i Europaparlamentet og Rådet

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet