Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om informasjonskrav til søknader om godkjenning som kredittinstitusjon

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/2579 av 10. juni 2022 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til reguleringstekniske standarder som spesifiserer hvilke opplysninger et foretak skal gi i søknaden om godkjenning i samsvar med artikkel 8a i nevnte direktiv

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/2579 of 10 June 2022 supplementing Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the information to be provided by an undertaking in the application for authorisation in accordance with Article 8a of that Directive

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.12.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 8a i direktiv 2013/36/EU bør investeringsselskaber, som opfylder betingelserne i artikel 4, stk. 1, nr. 1), litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013, ansøge om at blive meddelt tilladelse som kreditinstitutter. Nævnte selskaber bør forelægge tilstrækkelige oplysninger for de kompetente myndigheder, til at disse kan foretage en omfattende vurdering af de ansøgende kreditinstitutter.

(2) Listen over de oplysninger, som enheder skal forelægge i en ansøgning, når de ansøger om at blive meddelt tilladelse som omhandlet i artikel 8a i direktiv 2013/36/EU, bør præciseres i en forordning. Sådanne oplysninger bør omfatte identifikationsoplysninger og historiske oplysninger om det ansøgende kreditinstitut, herunder dets eksisterende tilladelse, foreslåede aktiviteter, nuværende finansielle situation, driftsplan og startkapital.

(3) For at sikre sammenhæng mellem og harmonisering af de oplysninger, som er påkrævet for ansøgende kreditinstitutter, bør nærværende forordning henvise til Kommissionens delegerede forordning (EU) .../... [Publikationskontoret: Indsæt venligst henvisningen ved offentliggørelsen af de reguleringsmæssige tekniske standarder] om de oplysninger, der skal forelægges med henblik på meddelelse af tilladelse til kreditinstitutter, de krav, som finder anvendelse på aktionærer og selskabsdeltagere med kvalificerede kapitalandele, og forhold, der kan hindre effektiv varetagelse af tilsynsopgaver, og bør have til formål at udvide dens anvendelsesområde til at omfatte investeringsselskaber, der klassificeres som kreditinstitutter.

(4) I artikel 4, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 identificeres en type kreditinstitutter, som tager imod indskud eller andre tilbagebetalingspligtige midler fra offentligheden og yder lån for egen regning, og en anden, som er den type, der er omfattet af nærværende forordnings anvendelsesområde. I modsætning hertil bør kreditinstitutter, hvis virksomhed omfatter at tage imod indskud eller andre tilbagebetalingspligtige midler fra offentligheden og at yde lån for egen regning, efterleve kravene i delegeret forordning (EU) .../... [Publikationskontoret: Indsæt venligst henvisningen ved offentliggørelsen af de reguleringsmæssige tekniske standarder].

(5) I listen over oplysningskrav i denne forordning, som gælder for de ansøgende kreditinstitutter, bør der tages hensyn til de særlige forhold i investeringsselskabernes forretningsmodel og eventuelle forudgående tilladelser, som er meddelt af en kompetent myndighed.

(6) Kompetente myndigheder kan blive nødt til at udvide de påkrævede oplysninger for at være i stand til at foretage en grundig vurdering af det ansøgende kreditinstitut, idet de tager hensyn til de forskellige forretningsmodeller og de retlige statusser, som ansøgende institutter kan have og antage. Denne forordning bør gøre det muligt for de kompetente myndigheder at kræve yderligere oplysninger fra et investeringsselskab, når de vurderer ansøgningen om at blive meddelt tilladelse som kreditinstitut.

(7) Den kompetente myndighed kan overveje at undlade at efterleve visse oplysningskrav i lyset af størrelsen, omfanget, arten og kompleksiteten af det pågældende ansøgende kreditinstituts aktiviteter og tage hensyn til proportionalitetsprincippet og gennemførelsesbyrden for institutterne. Dette bør dog ikke forringe muligheden for at foretage en omfattende vurdering af ansøgningen om at blive meddelt tilladelse som kreditinstitut.

(8) Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) har forelagt Kommissionen.

(9) EBA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele herved og anmodet om rådgivning fra interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.06.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
10.06.2022
Anvendelsesdato i EU
18.01.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet