EU-programmet 'Veien mot det digitale tiåret' 2030

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsbeslutning om opprettelse av politikkprogrammet 'Veien mot det digitale tiåret' 2030

Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council establishing the 2030 Policy Programme “Path to the Digital Decade”

Siste nytt

Svensk departementsnotat offentliggjort 18.10.2021

Nærmere omtale

Red. anm.: Kommisjonen har merket forslag som EØS-relevant.

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 15.9.2021)

Unionens tilstand: Kommissionen foreslår en vej mod det digitale årti, som skal bidrage til realiseringen af EU's digitale omstilling inden 2030

Kommissionen har i dag fremlagt forslag om en vej mod det digitale årti — en konkret plan for, hvordan vi når den digitale omstilling af vores samfund og økonomi inden 2030. Den foreslåede vej mod det digitale årti vil omsætte EU's digitale ambitioner for 2030 til en konkret gennemførelsesmekanisme. Den vil etablere en forvaltningsramme baseret på en årlig mekanisme for samarbejde med medlemsstaterne med henblik på at nå 2030-målene for det digitale årti på EU-niveau inden for digitale færdigheder og digitale infrastrukturer samt digitalisering af virksomheder og offentlige tjenester. Målet er også at indkredse og gennemføre storstilede digitale projekter med deltagelse af både Kommissionen og medlemsstaterne.

Pandemien understregede den centrale rolle, som digital teknologi spiller for skabelsen af en bæredygtig og fremgangsrig fremtid. Krisen har især vist en kløft mellem digitalt dygtige virksomheder og dem, der endnu mangler at integrere digitiale løsninger, og også fremhævet kløften mellem på den ene side velforbundne byområder og på den anden side landdistrikter og fjerntliggende områder. Digitalisering giver mange nye muligheder, også på den europæiske markedsplads, hvor der i 2020 var mere end 500 000 ubesatte stillinger som cybersikkerheds- og dataeksperter. Vejen mod det digitale årti bør — i tråd med de europæiske værdier — styrke vores digitale lederskab og fremme menneskecentrerede og bæredygtige digitale politikker, der styrker borgere og virksomheder.

Margrethe Vestager, ledende næstformand med ansvar for et Europa klar til den digitale tidsalder, udtaler: "Den europæiske vision for en digital fremtid er en vision, hvor teknologien styrker mennesker. Så i dag fremsætter vi forslag om en konkret plan for den digitale omstilling. For en fremtid, hvor innovationen gavner virksomheder og vores samfund. Vi stiler mod at etablere en forvaltningsramme baseret på en årlig samarbejdsmekanisme med henblik på at nå målene inden for digitale færdigheder og digitale infrastrukturer samt digitalisering af virksomheder og offentlige tjenester."

Thierry Breton, kommissær for det indre marked, udtaler: "Europa er opsat på at føre an i det globale teknologikapløb. Det var et vigtigt skridt at sætte os selv mål for 2030, men nu skal vi opfylde dem. Vi må sikre, at Europa i de kommende år ikke havner i en situation, hvor vi er dybt afhængige af andre. Ellers vil vi være for udsatte for verdens op- og nedture og gå glip af økonomisk vækst og jobskabelse. Jeg tror på et Europa, der fører an på fremtidens markeder — ikke et, der blot er underleverandør."

En vej mod det digitale årti

Ved at bygge på digitale kompas for 2030, med hvilket Kommissionen har fremlagt sin vision for en vellykket digital omstilling af Europas økonomi og samfund inden årtiets udgang, introducerer Kommissionen nu en robust forvaltningsramme for opnåelsen af digitale mål i form af en vej mod det digitale årti.

I de seneste år har der været stor forskel på medlemsstaternes digitale fremskridt. I de lande, hvor der for fem år siden kun skete langsomme fremskridt, er tendensen fortsat den samme. Med denne nye vej mod det digitale årti fastsættes et struktureret samarbejde hen mod de aftalte mål, under hensyntagen til medlemsstaternes forskellige udgangspunkter.

Mere specifikt foreslår Kommissionen en årlig samarbejdsmekanisme med medlemsstaterne, der vil bestå af:

  • et struktureret, gennemsigtigt system med delt overvågning baseret på indekset for digitalisering af økonomi og samfund (Digital Economy and Society Index (DESI)), som gør det muligt at måle fremskridtene hen mod de enkelte 2030-mål, herunder centrale resultatindikatorer (KPI'er)
  • en årlig rapport om "Status over det digitale årti", hvor Kommissionen vil evaluere fremskridtene og komme med anbefalinger til tiltag
  • flerårige strategiske køreplaner for det digitale årti for de enkelte medlemsstater, der skitserer vedtagne eller planlagte politikker og foranstaltninger til støtte for 2030-målene
  • en struktureret årlig ramme, hvor Kommissionen og medlemsstaterne via anbefalinger og fælles forpligtelser kan drøfte og håndtere områder med utilstrækkelige fremskridt
  • en mekanisme, der skal støtte gennemførelsen af multinationale projekter.

Overvågning af fremskridt og rapporten "Status over det digitale årti"

For at sikre, at Europa hurtigt bevæger sig mod det digitale årtis målsætninger, er der i den foreslåede forvaltningsramme fastsat et system til overvågning af fremskridt, som er baseret på et forbedret indeks for digitalisering af økonomi og samfund (DESI). Kommissionen vil i første omgang udvikle EU-forløb for hvert mål sammen med medlemsstaterne, som så vil fremlægge nationale strategiske køreplaner for opnåelse af målene. Kommissionen vil hvert år fremlægge en rapport om "Status over det digitale årti" for Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union med henblik på at:

  • holde de målte digitale resultater op mod de planlagte forløb
  • fremsætte målrettede anbefalinger til medlemsstater om, hvordan de når 2030-målene, idet nationale omstændigheder tages i betragtning.

Kommissionen skal inden 2026 gennemgå målene for at gøre status over den teknologiske, økonomiske og samfundsmæssige udvikling.

Multinationale projekter

Multinationale projekter er storstilede projekter, der skal bidrage til at nå målene for Europas digitale omstilling inden 2030 — projekter, som ingen medlemsstater kan udvikle på egen hånd. Sådanne projekter vil gøre det muligt for medlemsstaterne at træde sammen og samle ressourcer med henblik på at opbygge digital kapacitet på områder, der er afgørende for at øge Europas digitale suverænitet og sætte skub i Europas genopretning.

Kommissionen har udarbejdet en foreløbig liste over multinationale projekter, der omfatter flere forskellige investeringsområder: datainfrastruktur, laveffektprocessorer, 5G-kommunikation, højtydende databehandling, sikker kvantekommunikation, offentlig administration, blockchain, digitale innovationsknudepunkter og investeringer i menneskers digitale færdigheder.

Forskellige mål vil sætte skub i digitaliseringsprocessen og føre til større modstandsdygtighed og teknologisk suverænitet, idet flere specialister hentes til markedet for at arbejde inden for digitale områder, og forskellige brancher tilskyndes til udvikling af digitale teknologier i Europa.

Den årlige rapport om "Status over det digitale årti" vil give de oplysninger, der er nødvendige for at tage højde for udviklingen og de konstaterede mangler i Europas digitale omstilling, og listen over multinationale projekter vil blive ajourført.

Multinationale projekter skal samle investeringer fra EU's finansieringskilder, herunder midler fra genopretnings- og resiliensfaciliteten, og fra medlemsstaterne. Andre offentlige og private enheder kan investere i projekterne, hvor det er relevant.

Kommissionen vil som accelerator for de multinationale projekter hjælpe medlemsstaterne med at indkredse deres interesse i multinationale projekter, vejlede om gennemførelsesmekanismer og yde bistand i gennemførelsen for at sikre bred deltagelse og positive resultater.

Programmet indeholder en ny retlig struktur, det europæiske konsortium for digital infrastruktur (European Digital Infrastructure Consortium (EDIC)), der muliggør hurtig og fleksibel oprettelse og gennemførelse af multinationale projekter.

Baggrund

Det digitale kompas 2030 fra marts 2021, som det forslag, der fremlægges i dag, bygger på, skitserer den europæiske vej mod en digitaliseret økonomi og et digitaliseret samfund, og der forelås en række konkrete digitale mål inden for færdigheder, infrastrukturer, virksomheder og offentlige tjenester.

Den foreslåede vej mod det digitale årti underbygges af resultaterne af adskillige høringer, hvor borgere, virksomheder, offentlige administrationer, medlemsstater, erhvervslivet og organisationer har delt deres synspunkter om, hvad der er nødvendigt for en vellykket digital omstilling i Europa. Desuden vil dens gennemførelse, herunder udformningen af opfølgende initiativer, støttes af drøftelserne i det særlige onlineforum om det digitale kompas.

Sideløbende er Kommissionen ved at lægge sidste hånd på forslaget om Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles "Erklæring om digitale principper" for at sikre, at de europæiske værdier og rettigheder afspejles i det digitale rum. Således vil alle kunne nyde fordelene ved de digitale muligheder såsom universel adgang til internettet, algoritmer, der respekterer mennesker, og et sikkert og pålideligt onlinemiljø. Gennemførelsen af de digitale principper vil blive evalueret i den årlige rapport om status over det digitale årti.

Yderligere oplysninger

Kommissionsformand Ursula von der Leyens tale om Unionens tilstand

Spørgsmål og svar — Unionens tilstand: En vej mod det digitale årti

Faktablad — En vej mod det digitale årti

Præsentation — En vej mod det digitale årti

Forslag til afgørelse om etablering af en vej mod det digitale årti

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene

Det digitale kompas

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.09.2021
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og moderniseringsdepartementet