Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: utfyllende bestemmelser om variabler på området tilgang til tjenester

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/212 av 3. november 2022 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 med hensyn til spesifisering av antall og titler på variabler for området inntekts- og levekår når det gjelder tilgang til tjenester

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/212 of 3 November 2022 supplementing Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council by specifying the number and the title of the variables in the income and living conditions domain on Access to services

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 24.5.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.2.2023)

Sammendrag av innhold

Denne delegerte forordningen spesifiserer antallet og titlene på de seksårige variablene for tilgang til tjenester som skal være med i Levekårsundersøkelsen EU-SILC fra 2024.

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 etablerer et felles rammeverk for europeisk statistikk for personer og husholdninger. Artikkel 6 (1) i forordningen gir EU-kommisjonen fullmakt til å vedta delegerte rettsakter som spesifiserer antallet og titlene på variablene i de forskjellige datasettene. I henhold til artikkel 6 (2) i forordningen skal antall variabler i delegerte rettsakter ikke overstige antall variabler som var fastsatt på hvert område da forordningen trådte i kraft med mer enn 5 prosent.

Rammeforordningen (EU) 2019/1700 er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge ved Statistisk sentralbyrå har deltatt i arbeidet med utformingen av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen har administrative og økonomiske konsekvenser som dekkes innenfor Statistisk sentralbyrås til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Status

Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
03.11.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
03.11.2023
Anvendelsesdato i EU
22.02.2023

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet