Europeisk næringslivsstatistikk: tekniske gjennomføringsbestemmelser for statistikk over industriproduksjon

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2552 av 12. desember 2022 om fastsettelse av tekniske spesifikasjoner for datakrav til det spesifikke statistikkemnet industriproduksjon som etablerer en klassifikasjonsliste over industriprodukter i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2152, og endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1197 med hensyn til omfanget av produktklassifiseringen

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2552 of 12 December 2022 laying down the technical specifications of data requirements for the detailed topic industrial production statistics establishing the industrial products classification breakdown, pursuant to Regulation (EU) 2019/2152 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1197, as regards the coverage of the product classification

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 24.5.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 31.3.2023)

Sammendrag av innhold

Gjennomføringsforordningen regulerer klassifisering av produkter innenfor bergverksdrift, utvinning og industri (PRODCOM-listen), i samsvar med artikkel 7 i europaparlament- og rådsforordning (EU) 2019/2152 om europeisk næringslivsstatistikk.

Gjennomføringsforordningen endrer også kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1197 når det gjelder produktklassifisering.

Den oppdaterte produktklassifiseringen er listet opp i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2022/2552, og skal gjelde fra 1. januar 2022.

Rammeforordningen (EU) 2019/2152 og gjennomføringsforordning (EU) 2020/1197 er i prosess for innlemmelse i EØS-avtalen vedlegg XXI (Statistikk).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge ved Statistisk sentralbyrå har vært med i arbeidet med utformingen av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen har administrative og økonomiske konsekvenser som dekkes innenfor Statistisk sentralbyrås til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Status

Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
21.11.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.12.2022
Anvendelsesdato i EU
01.01.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet