Helsetrusler over landegrensene (revisjon)

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2022/2371 av 23. november 2022 om alvorlige grensekryssende helsetrusler og oppheving av beslutning nr. 1082/2013/EU

Regulation (EU) 2022/2371 of 23 November 2022 of the European Parliament and of the Councilon on serious cross-border threats to health and repealing Decision No 1082/2013/EU

Del av:

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 6.12.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.12.2020)

Sammendrag av innhold
Koronapandemien har avdekket svakheter i gjeldende europeisk helseberedskap. 11.november la Europakommisjonen frem en melding om hvordan den ønsker å styrke EUs systemer for beredskap ved grensekryssende helsekriser. Meldingen ledsages av tre forslag til nye rettsakter; for styrking av det eksisterende rammeverket for samarbeid om grensekryssende helsekriser og for styrkede mandater for Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) og Det europeiske smittevernsenteret (ECDC). Med meldingen og rettsaktforslagene ønsker Kommisjonen å etablere et rammeverk som sikrer mer enhetlige tiltak i medlemslandene ved framtidige pandemier og tilsvarende kriser. Pakken er også del av Europakommisjonens ambisjon om å etablere en europeisk helseunion.

Formålet med dette forslaget til forordning er å styrke evnen til å oppdage og håndtere alvorlige grenseoverskridende helsetrusler. Forslaget opphever gjeldende beslutning på området og det nye forslaget til forordningen bygger videre på gjeldende system for koordinering og system for tidlig varsling og respons, og søker å forsterke evnen til en koordinert europeisk tilnærming. Forslaget til forordning inneholder bestemmelser om:

• Helsesikkerhetskomiteen

• beredskaps- og krisehåndteringsplaner, inkludert beredskapsplaner på europeisk nivå og nasjonalt nivå, samt rapportering og gjennomgang av beredskap.

• felles anskaffelser av medisinske mottiltak

• epidemologisk overvåkning og monitorering

• nettverk for epidemologisk overvåkning

• systemet for tidlig varsling og respons (EWRS)

• risikovurdering

• koordinering av innsats

• tiltak ved erklæring av en folkehelsekrisesituasjon på europeisk nivå

Forordningen etablerer også et nettverk av EU-referanse laboratorier, et nettverk for stoffer av menneskelig opprinnelse og en rådgivende komitè for å vurdere krisesituasjoner på EU-nivå.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen opphever beslutning 1082/2013/EU, som er innlemmet i EØS-avtalen i protokoll 31. Rettslige konsekvenser nasjonalt er fortsatt til vurdering.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Økonomiske og administrative konsekvenser er til vurdering. Et eventuelt økt behov for ressurser som følge av utvidede oppgaver og rapporteringsforpliktelser må sees i sammenheng med merverdien det er at man både på nasjonalt plan og på europeisk plan øker evnen til å oppdage og håndtere eventuelle grensekryssende helsekriser.

Sakkyndige instansers merknader
Forslaget til rettsakt er under vurdering i Spesialutvalget for helse, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Forslaget til rettsakt er til vurdering.

Status
Forslaget er nå til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet