Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om utvalgsundersøkelse på forbrukerområdet

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2094 av 28. oktober 2022 om spesifisering av de tekniske elementene i datasettet, fastsettelse av tekniske formater for overføring av informasjon og spesifisering av detaljerte ordninger for og innholdet i kvalitetsrapportene om organisering av en utvalgsundersøkelse på forbrukerområdet i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2094 of 28 October 2022 specifying the technical items of data sets, establishing the technical formats for transmission of information and specifying the detailed arrangements and content of the quality reports on the organisation of a sample survey in the consumption domain pursuant to Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.10.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) For at sikre en korrekt gennemførelse af stikprøveundersøgelsen på området forbrug, benævnt husstandsbudgetundersøgelsen (»HBS«), bør Kommissionen specificere de tekniske aspekter for datasættet, de tekniske formater for indberetning af oplysninger og de nærmere ordninger for og indholdet af kvalitetsrapporterne.

(2) HBS er et vigtigt instrument til sammenstilling af vægte for vigtige makroøkonomiske indikatorer, såsom forbrugerprisindeks og harmoniserede forbrugerprisindekser til inflationsmåling samt til brug for nationalregnskaberne. Disse undersøgelser indeholder detaljerede beskrivelser af privathusholdningernes samlede forbrugsudgifter via husstandskarakteristika såsom indkomst, bolig og mange andre demografiske og socioøkonomiske karakteristika. De giver derfor oplysninger om de økonomiske og sociale levevilkår for husstande og enkeltpersoner i medlemsstaterne. Oplysningerne fra HBS anvendes også på EU-plan i forbindelse med forbrugerbeskyttelsespolitikken.

(3) Den europæiske grønne pagt lægger op til en bæredygtig forbrugerpolitik, som skal give forbrugerne mulighed for at træffe kvalificerede valg og spille en aktiv rolle i den økologiske omstilling. Derudover har den grønne pagt til formål at sikre en retfærdig og inklusiv omstilling med behørig hensyntagen til sociale forhold og fordeling af virkningerne. Fra jord til bord-strategien har til formål at fremme et bæredygtigt fødevareforbrug og lette overgangen til sunde og bæredygtige kostvaner. Og den europæiske kræfthandlingsplan fremmer sunde fødevarer for at modvirke visse kræftrisici .

(4) International sammenlignelighed mellem nationale statistikker over forbrugsudgifter kræver, at der anvendes statistiske klassifikationer for regionale enheder, uddannelse, beskæftigelse og økonomisk sektor, som er forenelige med klassifikationerne NUTS, ISCED, ISCO og NACE. For at klassificere og analysere husholdningernes udgifter til individuelt forbrug opdelt efter formål skal klassifikationen af privat konsum efter formål (»COICOP«) desuden anvendes.

(5) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System, der er nedsat i medfør af artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.10.2022
Anvendelsesdato i EU
20.11.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet