Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
11.06.2020
Katalog over fôrvarer: rettelse av svensk språkversjon
10.06.2020
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om trikalsiumfosfat
09.06.2020
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlene kromafenozid m.fl. i eller på visse produkter
09.06.2020
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for cyantraniliprol m.fl.
09.06.2020
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for visse animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum
09.06.2020
Godkjenning av en teknologi for 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om biler som bruker alternativt drivstoff
08.06.2020
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om sporbarhet
08.06.2020
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for myklobutanil, napropamid og sintofen
08.06.2020
Beredskap i elektrisitetssektoren: henstilling om bistandsmekanismen
05.06.2020
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for klorat
04.06.2020
Sikkerhetsregler for flyging med droner: utsettelse av ikrafttredelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
04.06.2020
Felles regler for sivil luftfart: utsettelse av ikrafttredelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
04.06.2020
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om plassering av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer på en objektiv skala for risikoklasser
04.06.2020
Vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for biologiske agenser på arbeidsplassen: endringer i forbindelse med covid-19-pandemien
03.06.2020
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 2.6.2020
02.06.2020
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om bruk av kjøtt- og benmel som brensel i forbrenningsanlegg
02.06.2020
Godkjenning av en dynamofunksjon som benyttes i 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra visse personbiler
29.05.2020
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringer til midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
29.05.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringer til utfyllende bestemmelser om forsvarlig verdifastsettelse
28.05.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Ungarn og Romania
27.05.2020
Grenseverdier for rester av plantevernmidlene dimetoat and ometoat i eller på kirsebær
26.05.2020
Unntaksbestemmelser om generalforsamlinger til europeiske selskap og samvirkeforetak i forbindelse med covid-19-pandemien
25.05.2020
Midlertidige bestemmelser på luftfartsområdet i forbindelse med covid-19-pandemien
25.05.2020
Midlertidige bestemmelser om havneinfrastrukturvederlag i forbindelse med covid-19-pandemien
25.05.2020
Merking av dekk med hensyn til drivstoffeffektivitet (revisjon)
25.05.2020
Minstekrav til gjenbruk av vann
25.05.2020
Midlertidige bestemmelser om gjennomføringsfrister på jernbaneområdet i forbindelse med covid-19-pandemien
25.05.2020
Midlertidige bestemmelser på transportområdet i forbindelse med covid-19-pandemien
25.05.2020
Kvotedirektivet (ETS) om handel med CO2-kvoter: ekskludering av flyginger fra Sveits i kvotesystemet
18.05.2020
Medisinsk utstyr: endringsbestemmelser om meldte organer i forbindelse med covid-19-pandemien
18.05.2020
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Ungarn, Polen, Litauen og Belgia
15.05.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Ungarn og Romania
15.05.2020
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til tilsynsmyndigheter - retting av visse språkversjoner
15.05.2020
Toppnivådomenet .eu: utfyllende bestemmelser om utpeking av registreringsautoritet
14.05.2020
Det aktive stoffet karvon i plantevernmidler: retting av identifikasjonsnummer
14.05.2020
Avslag på godkjenning av propolisekstrakt som basisstoff i plantevernmidler
12.05.2020
Godkjenning av L-cystein som basisstoff i plantevernmidler
12.05.2020
Sikkerhetsregler for flyging med droner: endringsbestemmelser
12.05.2020
Avslag på godkjenning av røtter av Saponaria officinalis L. som basisstoff i plantevernmidler
12.05.2020
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.2020 - 29.6.2020
12.05.2020
Harmonisering av frekvensbåndet 2 500-2 690 MHz for bakkebaserte kommunikasjonstjenester: endringsbestemmelser
08.05.2020
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om høyrisikotredjeland med strategiske mangler
07.05.2020
Import og transitt av fjørfevarer fra Nord-Makedonia i forbindelse med Newcastle disease
07.05.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Ungarn, Romania og Tyskland
07.05.2020
Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland
06.05.2020
Harmonisering av frekvensbåndene 1920-1980 MHz og 2110-2170 MHz for bakkebaserte kommunikasjonstjenester: endringsbestemmelser
06.05.2020
Godkjenning av det aktive stoffet metalaksyl-M i plantevernmidler med begrensninger for behandling av frø
05.05.2020
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet foramsulfuron i plantevernmidler
05.05.2020
Førerkortdirektivet: endringsbestemmelser
04.05.2020

Sider