Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Adgang til yrket som veitransportør og markedet for internasjonal godstransport: endringsbestemmelser
15.07.2020
Europeisk næringslivsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser på området IKT-bruk og e-handel
15.07.2020
Godkjenning av endo-1,4-betaxylanase produsert av Aspergillus oryzae som tilsetningsstoff i fôrvarer for verpehøner
15.07.2020
Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet: endringsbestemmelser om håndhevelse og om utsending av sjåfører
15.07.2020
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av akrolein til bruk i produkttype 8
15.07.2020
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: endringer til listen over listeførte stoffer
14.07.2020
EMIR-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser om vurdering av sentrale motparter i tredjeland
14.07.2020
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på IKT-området for referanseåret 2021
14.07.2020
EMIR-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser om vurdering av tredjelands sentrale motparters mulige påvirkning av finansiell stabilitet i EU
14.07.2020
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker: inflasjonsjustering (2020)
14.07.2020
EMIR-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser om gebyrer til ESMA for sentrale motparter etablert i tredjeland
14.07.2020
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen ‘delle Venezie’/‘Beneških okolišev’
13.07.2020
Godkjenning av jernpyrofosfat som aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler
13.07.2020
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen 'Achterhoek – Winterswijk'
13.07.2020
Betegnelser og merking av vissbesse produkter innen vinsektoren: godkjenning av endringer av spesifikasjonene til den beskyttede geografiske betegnelsen ‘Dealurile Sătmarului’
13.07.2020
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede geografiske betegnelsen ‘delle Venezie’
13.07.2020
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen 'Csopak’ / ‘Csopaki'
13.07.2020
Betegnelser og merking av produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede geografiske betegnelsen ‘Terrazze Retiche di Sondrio’
13.07.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Polen
09.07.2020
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om godkjenning av anlegg for avlsmateriale og sporbarhet av avlsmateriale fra storfe, svin, sauer, geiter og dyr av hestefamilien
09.07.2020
Godkjenning av preparatet av karvakrol, tymol, D-karavon, metylsalisylat og L-mentol som fôrtilsetningsstoff for visse fjørfearter
09.07.2020
Godkjenning av endo-1,4-betaxylanase produsert av Trichoderma reesei som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fugle- og svinearter
09.07.2020
Godkjenning av flytende L-lysinbase og teknisk ren L-lysinsulfat og -monohydroklorid som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
09.07.2020
Økodesignkrav til ventilasjonssystemer til store bygninger: retting av visse språkversjoner
09.07.2020
Godkjenning av basisstoffet kumelk i plantevernmidler
09.07.2020
Godkjenning av monensin og nicarbazin (Monimax) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskalkuner og -kyllinger og livkyllinger
09.07.2020
Fornyet godkjenning av astaxantindimetyldisuksinat som fôrtilsetningsstoff for fisk og krepsdyr
09.07.2020
Forlengelse av godkjenningsperiodene for tre stammer av Phlebiopsis gigantea som aktive stoffer med lav risiko i plantevernmidler
09.07.2020
Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetning til alle fuglearter ment for egglegging
09.07.2020
Godkjenning av endo-1,4-betaxylanase produsert av Aspergillus oryzae som tilsetningsstoff i fôrvarer for purker i laktasjon
09.07.2020
Import av kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser om Kosovo og helsesertifikat
07.07.2020
Import og kontroll av økologiske produkter: unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
07.07.2020
Godkjenning av endrede bruksbetingelser for proteinekstrakt fra svinenyrer som ny mat
06.07.2020
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet pyriproksyfen i plantevernmidler
03.07.2020
Byggevareforordningen: endringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter (EAD) for varmeisolering av løs mineralull og isolerende bygningselementer til murverk m.m.
02.07.2020
Terskelverdier for bagatellmessig statsstøtte: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
02.07.2020
Godkjenning av utvidelse av bruksbetingelsene for xylo-oligosakkarider som ny mat
01.07.2020
Godkjenning av omsetning av infusjon fra kaffeblader som tradisjonelt næringsmiddel fra et tredjeland
01.07.2020
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Serbia
30.06.2020
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om fornyelse av godkjenninger på grunn av covid-19-pandemien
30.06.2020
Henstilling om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet
30.06.2020
Om avslag på godkjenning av det aktive stoffet beta-cyflutrin i plantevernmidler
29.06.2020
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: retting av svensk versjon
29.06.2020
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: retting av italiensk versjon av endringsbestemmelser
26.06.2020
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
25.06.2020
Forlengelse av godkjenningsperiodene for beflubutamid m.fl. i plantevermidler
24.06.2020
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
24.06.2020
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelig teknikker for overflatebehandling ved bruk av organiske løsningsmidler
22.06.2020
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om sikkerhetsdatablad
18.06.2020
Alternative drivstoff: utsettelse av frist for anvendelse av prissammenligningsmetode
18.06.2020
Statistikk om migrasjon og internasjonalt vern: endringsbestemmelser
18.06.2020
EU-rammeverk for fremme av grønne investeringer
18.06.2020
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Slovakia
18.06.2020
Koordinering av offentlige trygdeordninger: gjennomføringsbestemmelser om forlengelse av frister i forbindelse med covid 19-pandemien
17.06.2020
Toppnivådomenet .eu: gjennomføringsbestemmelser om domeneadministratorens kontrakt med Kommisjonen
17.06.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Bulgaria og Ungarn
17.06.2020
Retur av animalske biprodukter avvist i tredjeland
17.06.2020
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser
15.06.2020
Jernbanesikkerhetsdirektivet: endring av anvendelsesdatoer og visse overgangsordninger i forbindelse med covid-19-pandemien
12.06.2020
Sertifisering av enheter med ansvar for vedlikehold av kjøretøyer og godsvogner på jernbanenettet: forlengelse av visse gyldighetsperioder og overgangsordninger i forbindelse med covid-19-pandemien
12.06.2020
Praktiske ordninger for tillatelsesprosessen for jernbanekjøretøyer: endring av anvendelsesdatoer og overgangsordninger i forbindelse med covid-19-pandemien
12.06.2020
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: endring av anvendelsesdatoene for EF-erklæringer og -sertifikater som følge av covid-19-pandemien
12.06.2020
Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endring av anvendelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
12.06.2020
Jernbanesikkerhetsdirektivet: endring av anvendelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
12.06.2020
Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser om hyppigheten av medisinske undersøkelser i forbindelse med covid-19-pandemien
12.06.2020
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
11.06.2020
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av annattoekstrakter (E 160b)
11.06.2020
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om geiter og truede raser
11.06.2020
Katalog over fôrvarer: rettelse av svensk språkversjon
10.06.2020
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlene kromafenozid m.fl. i eller på visse produkter
09.06.2020
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: erklæring fra ytere av oppstillingsplasstjenester
09.06.2020
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for cyantraniliprol m.fl.
09.06.2020
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for visse animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum
09.06.2020
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om trikalsiumfosfat
09.06.2020
Persistente organiske miljøgifter (POPs): endringsbestemmelser om dikofol
09.06.2020
Persistente organiske miljøgifter (POPs): endringsbestemmelser om perfluoroktansulfonsyre og dens derivater
09.06.2020
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for myklobutanil, napropamid og sintofen
08.06.2020
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om sporbarhet
08.06.2020
Godkjenning av en teknologi for 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om biler som bruker alternativt drivstoff
08.06.2020
Beredskap i elektrisitetssektoren: henstilling om bistandsmekanismen
05.06.2020
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om plassering av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer på en objektiv skala for risikoklasser
04.06.2020
Felles regler for sivil luftfart: utsettelse av ikrafttredelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
04.06.2020
Sikkerhetsregler for flyging med droner: utsettelse av ikrafttredelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
04.06.2020
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for klorat
04.06.2020
Prospektforordningen for verdipapirer: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser
04.06.2020
Prospektforordningen for verdipapirer: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser om format, innhold, kontroll og godkjenning
04.06.2020
Vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for biologiske agenser på arbeidsplassen: endringer i forbindelse med covid-19-pandemien
03.06.2020
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: beregning av gjennomsnittlige utslipp for 2018
03.06.2020
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ('sikkerhetslisten') pr. 2.6.2020
02.06.2020
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om bruk av kjøtt- og benmel som brensel i forbrenningsanlegg
02.06.2020
Godkjenning av en dynamofunksjon som benyttes i 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra visse personbiler
29.05.2020
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringer til midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
29.05.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringer til utfyllende bestemmelser om forsvarlig verdifastsettelse
28.05.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Ungarn og Romania
27.05.2020
Grenseverdier for rester av plantevernmidlene dimetoat og ometoat i eller på kirsebær
26.05.2020
Midlertidige bestemmelser på transportområdet i forbindelse med covid-19-pandemien
25.05.2020
Midlertidige bestemmelser på luftfartsområdet i forbindelse med covid-19-pandemien
25.05.2020
Unntaksbestemmelser om generalforsamlinger til europeiske selskap og samvirkeforetak i forbindelse med covid-19-pandemien
25.05.2020
Midlertidige bestemmelser om havneinfrastrukturvederlag i forbindelse med covid-19-pandemien
25.05.2020
Midlertidige bestemmelser om gjennomføringsfrister på jernbaneområdet i forbindelse med covid-19-pandemien
25.05.2020
Minstekrav til gjenbruk av vann
25.05.2020
Merking av dekk med hensyn til drivstoffeffektivitet (revisjon)
25.05.2020
Grenseverdier for perklorat i visse næringsmidler
20.05.2020
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser
19.05.2020
Medisinsk utstyr: endringsbestemmelser om meldte organer i forbindelse med covid-19-pandemien
18.05.2020
Kvotedirektivet (ETS) om handel med CO2-kvoter: ekskludering av flyginger fra Sveits i kvotesystemet
18.05.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Ungarn og Romania
15.05.2020
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til tilsynsmyndigheter - retting av visse språkversjoner
15.05.2020
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Ungarn, Polen, Litauen og Belgia
15.05.2020
Det aktive stoffet karvon i plantevernmidler: retting av identifikasjonsnummer
14.05.2020
Toppnivådomenet .eu: utfyllende bestemmelser om utpeking av registreringsautoritet
14.05.2020
Godkjenning av Lavandulyl senecioate som et aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler
13.05.2020
Avslag på godkjenning av propolisekstrakt som basisstoff i plantevernmidler
12.05.2020
Sikkerhetsregler for flyging med droner: endringsbestemmelser
12.05.2020
Godkjenning av L-cystein som basisstoff i plantevernmidler
12.05.2020
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.2020 - 29.6.2020
12.05.2020
Avslag på godkjenning av røtter av Saponaria officinalis L. som basisstoff i plantevernmidler
12.05.2020
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: endringsbestemmelser om bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør
08.05.2020
Harmonisering av frekvensbåndet 2 500-2 690 MHz for bakkebaserte kommunikasjonstjenester: endringsbestemmelser
08.05.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Ungarn, Romania og Tyskland
07.05.2020
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om høyrisikotredjeland med strategiske mangler
07.05.2020
Import og transitt av fjørfevarer fra Nord-Makedonia i forbindelse med Newcastle disease
07.05.2020
Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland
06.05.2020
Harmonisering av frekvensbåndene 1920-1980 MHz og 2110-2170 MHz for bakkebaserte kommunikasjonstjenester: endringsbestemmelser
06.05.2020
Godkjenning av det aktive stoffet metalaksyl-M i plantevernmidler med begrensninger for behandling av frø
05.05.2020
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet foramsulfuron i plantevernmidler
05.05.2020
Førerkortdirektivet: endringsbestemmelser
04.05.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Ungarn
30.04.2020
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk (Ratafia de Champagne)
30.04.2020
Overvåking av det felles europeiske luftrom: endringsbestemmelser om identifikasjon, ytelse og samvirkingsevne
29.04.2020
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om flytting av akvatiske dyr og animalske produkter derav
28.04.2020
Merking av energirelaterte produkter: retting av visse språkversjoner
27.04.2020
Forsikringskrav mot flyselskaper og luftfartøyoperatører: endringsbestemmelser om minstestørrelse på forsikringssummer
27.04.2020
Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2021-2023)
27.04.2020
Sikkerhetsregler for droner: endringsbestemmelser om to nye klasser droner fra tredjeland
27.04.2020
Innførsel av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra hestefamilien: endringsbestemmelser
27.04.2020
Harmonisering av frekvensbåndet 24,25-27,5 GHz for bakkebaserte kommunikasjonstjenester: endringsbestemnmelser
24.04.2020
Jernbanesikkerhetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av undersøkelser av ulykker og hendelser
24.04.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8: generell forlengelse samt endringsbestemmelser om Ungarn
24.04.2020
Revisjonsdirektivet: krav til vedkommende myndigheter i Sør-Afrika
23.04.2020
Medisinsk utstyrsforordningen: utsatt anvendelsesdato i forbindelse med covid-19-pandemien
23.04.2020
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 3
21.04.2020
Anerkjenning av regioner i Italia og Portugal som fri for storfetuberkulose og i regioner i Porugal som fri for storfebrucellose
20.04.2020
Import og transitt av fjørfevarer fra USA i forbindelse med fugleinfluensa
20.04.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen og Ungarn
20.04.2020
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Ungarn
17.04.2020
Beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsformat
16.04.2020
Helsetjenester over landegrensene: endringsbestemmelser om European Reference Networks i forbindelse med covid-19-utbruddet
16.04.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Ungarn
15.04.2020
Dyreavlsforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om standardskjema for avlssertifikater
15.04.2020
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringsbestemmelser om administrative krav
15.04.2020
Godkjenning av laboratorier i Brasil, Kina, Sør-Korea, Thailand og USA for testing av rabiesvaksiner
14.04.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen
08.04.2020
Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser om perfluorooktansyre, salter av disse og beslektede forbindelser
08.04.2020
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser for 2020 om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
08.04.2020
REACH-forordningen om kjemikalier: gjennomføringsbestemmelser om andelen av saker som skal kontrolleres
07.04.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Tyskland og Ungarn
06.04.2020
Tillatelse til omsetning av delvis avfettet chiafrøpulver som ny mat
06.04.2020
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: endringsbestemmelser om utvidelse av unntaket for sinkoksid som konserverende stabiliseringsmiddel
03.04.2020
Maksimalgrenser for koksidiostatika og histomonostatika i næringsmidler: retting av visse språkversjoner
03.04.2020
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): beste miljøpraksis for avfallshåndtering
03.04.2020
Godkjenning av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som tilsetningsstoff i fôrvarer: endringsbestemmelser
03.04.2020
Tillatelse til omsetning av lakto-N-tetraose som ny mat
02.04.2020
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser om Thailand
02.04.2020
EU-listen over ny mat: rettelser
01.04.2020
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
01.04.2020
Felles regler for ankomst og avgangstider ("slots") ved europeiske flyplasser: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
31.03.2020
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
30.03.2020
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Tyskland, Ungarn og Polen
27.03.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn
26.03.2020
Økologiforordningen: gjennomføringsbestemmelser om dokumentasjon for godkjenning av forkortet karensperiode, produksjon av økologiske produkter og informasjon fra medlemslandene
26.03.2020
Ny mat: gjennomføringsbestemmelser om spesifikasjonene til spermidinrik hvetekimekstrakt
25.03.2020
Forlengelse av konkurranserettsreglene for maritime linjekonsortier
24.03.2020
Omsetning av grønnsaksfrø: endringsbestemmelser
23.03.2020
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2020)
19.03.2020
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om ikke-anvendelse av tekniske spesifikasjoner
19.03.2020
Forlengelse av godkjenningsperiodene til abamectin og 34 andre aktive stoffer i plantevernmidler
18.03.2020
Integrert landbruksstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
16.03.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Bulgaria og Polen
16.03.2020
Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet: gjennomføringsbestemmelser om togkontroll- og kommunikasjonsdelsystemene: retting av tysk språkversjon
16.03.2020
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om sentrale kontaktpunkter
14.03.2020
Produksjon av personlig verneutstyr og medisinsk utstyr i forbindelse med Covid-19-utbruddet
13.03.2020
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser - retting av dansk og tysk versjon
12.03.2020
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Romania
12.03.2020
Import og transitt av fjørfevarer fra Russland i forbindelse med Newcastle disease
11.03.2020
Import av ferskt kjøtt: endringer i liste over godkjente tredjeland
09.03.2020
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om utvidelse av anvendelsesområde og overgangsfaser
09.03.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Bulgaria og Polen
06.03.2020
Konkurranser med dyr av hestefamilien: veterinære gjennomføringsbestemmelser
06.03.2020
Godkjenning av L-leucin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
05.03.2020
Godkjenning av natriumselenat som tilsetningsstoff i fôrvarer for drøvtyggere
05.03.2020
Godkjenning av Norbixin (annatto F) som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
05.03.2020
Støydirektivet: endringsbestemmelser om metoder for vurdering av skadelige virkninger
04.03.2020
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om sertifikat til seilflypilot
04.03.2020
Anvendelsesområder for fôrvarer med særlige ernæringsformål (revisjon)
04.03.2020
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser
04.03.2020
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser om anerkjennelse av tredjelands sertifisering av piloter
04.03.2020
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polysorbater (E 432-436) i kullsyreholdige drikker
04.03.2020
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om sertifikater til ballongpilot
04.03.2020
Import og transitt av fjørfevarer fra Ukraina i forbindelse med fugleinfluensa
03.03.2020

Sider