Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: erklæring fra ytere av oppstillingsplasstjenester

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1234 av 9. juni 2020 om endring av forordning (EU) nr. 139/2014 med hensyn til vilkårene og prosedyrene for erklæringen fra ytere av oppstillingsplasstjenester

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1234 of 9 June 2020 amending Regulation (EU) No 139/2014 as regards the conditions and procedures for the declaration by organisations responsible for the provision of apron management services

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.3.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 139/2014 fastsættes krav og administrative procedurer for flyvepladser og ydelse af forpladstjenester (AMS). Forordningen indeholder imidlertid kun et begrænset antal bestemmelser om sikker ydelse af denne tjeneste. Der bør derfor indføres en række supplerende krav i form af en subpart under flyvepladsoperationer.

(2) I bilag II (del-ADR.AR) til forordning (EU) nr. 139/2014 fastsættes krav til de kompetente myndigheders forvaltning af og tilsyn med organisationer. Dette bilag bør ændres med henblik på at give den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor forpladstjenesten ydes, beføjelse til at modtage og registrere de erklæringer om kapacitet, som organisationer med ansvar for at yde forpladstjenester forelægger.

(3) For at garantere et højt sikkerhedsniveau på flyvepladser bør kravene til de organisationer, der er ansvarlige for at yde forpladstjenester, bringes i overensstemmelse med kravene til flyvepladsoperatører, og dette gælder navnlig kravene til sikkerhedsstyring, operationelle procedurer og personale.

(4) Der bør også fastsættes krav til forvaltning af sikkerhedsrelaterede grænseflader mellem flyvepladsoperatøren, de organisationer, der er ansvarlige for at yde forpladstjenester, og lufttrafiktjenesteudøveren vedrørende operationer på forpladsen.

(5) For at bidrage til sikkerheden i forbindelse med operationer på forpladsen bør der fastsættes særlige operationelle procedurer for flyvepladsoperatøren. Flyvepladsoperatøren bør gives mulighed for at overdrage ansvarsområder til andre
organisationer.

(6) Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur har udarbejdet et udkast til bestemmelser og forelagde disse med udtalelse nr. 2/2014 for Kommissionen i overensstemmelse med artikel 75, stk. 2, litra b) og c), og artikel 76, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1139 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.06.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.06.2020
Anvendelsesdato i EU
20.03.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
10.03.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet