Tekniske spesifikasjoner for fartøysporingssystemer for kanaltrafikk

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/838 av 20. februar 2019 om tekniske spesifikasjoner for fartøysporingssystemer og om oppheving av forordning (EF) nr. 415/2007

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/838 of 20 February 2019 on technical specifications for vessel tracking and tracing systems and repealing Regulation (EC) No 415/2007

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 25.10.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.8.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen fastsetter tekniske spesifikasjoner for fartøysporingssystemer som angitt i direktiv 2005/44/EF om harmoniserte elveinformasjonstjenester (RIS) artikkel 5, og erstatter forordning 415/2007. Direktivet er tatt inn i EØS-avtalen, se vedlegg XIII pkt 49a. Det framgår imidlertid av direktivets artikkel 12 at bare medlemsstater som har indre vannveier har plikt til å gjennomføre direktivet. Norge har pr. definisjon ikke innlands vannveier og skal følgelig ikke gjennomføre direktivet eller forordning 2019/838 som utfyller direktivet.

Merknader
Rettsakten får ingen konsekvenser for norsk lovgivning. Det er kun medlemsstater som har innlands vannveier som har plikt til å implementere EU-regelverk om innlands vannveier i sin nasjonale lovgivning. I forbindelse med gjennomføring av direktiv 2016/1629 avklarte EFTAs overvåkingsorgan (ESA) at rettsakten i sin helhet ikke skal transformeres i stater som ikke har innlands vannveier, uavhengig av om disse statene har skip som seiler på nettverket av EU innlands vannveier eller ikke. Norge har ikke innlands vannveier, og tråd med langvarig praksis vil rettsakten derfor kunne innlemmes i EØS-avtalen uten at det får konsekvenser for norsk lovgivning.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel for det tilfellet at Norge oppretter innenlands vannveier.

Status
Rettsakten ble vedtatt 20. februar 2019 og publisert i Official Journal 24. mai 2019, med virkning fra 13. juni 2020.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.11.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.02.2019
Anvendelsesdato i EU
13.06.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
22.08.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
25.10.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.10.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.06.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0838
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro