Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Georgia

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/794/EU av 19. desember 2013 om anerkjennelse av Georgia i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EC om opplæring og sertifisering av sjøfolk

Commission Implementing Decision 2013/794/EU of 19 December 2014 on the recognition of Georgia pursuant to Directive 2008/106/EC of the European Parliament and of the Council as regards the systems for training and certification of seafarers

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.03.2014)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen har ved implementeringsbeslutning anerkjent Georgia med hensyn til opplæring og sertifisering av sjøfolk etter direktiv 2008/106/EF om minimumskrav til sjøfolks kvalifikasjoner. Dette innebærer at Norge kan anerkjenne sertifikater utstedt av Georgia, men implementeringsbeslutningen innebærer ingen plikt til slik anerkjennelse. Georgia var tidligere anerkjent, men anerkjennelsen ble i 2010 trukket tilbake etter en EMSA-inspeksjon. Kypros begjærte i 2012 på nytt Georgia godkjent, og etter gjennomgang av utdanningssystemer mv. har Kommisjonen igjen anerkjent Georgia.

Merknader
Rettsakten krever ikke endringer i nasjonalt regelverk, og rettsakten får ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for offentlige myndigheter eller private aktører.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært framlagt for COSS hvor Norge er representert.Hovedorganisasjonene har vært hørt og har ingen innsigelser på at rettsakten tas inn i EØS-avtalen.

Vurdering
Det følger av forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk § 83 jf. § 84 at anerkjennelse av utdanning og tilhørende sertifikater fra stater utenfor EØS forutsetter at staten er anerkjent av Kommisjonen. Det er dermed ikke behov for å gjøre endringer i nasjonale forskrifter etterhvert som nye stater anerkjennes av Kommisjonen. Det følger av at Georgias godkjenning var trukket, at sertifikater fra perioden hvor trekkingen var besluttet og til ny godkjenning ble vedtatt, ikke vurderes som gyldige. Nasjonalt regelverk vurderes å være i samsvar med beslutningen.

Rettsakten vurderes relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 19. desember 2013 og trådte i kraft i EU etter publisering i Official Journal 21. desember 2013.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.10.2013
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
19.12.2013
Anvendelsesdato i EU
08.01.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.04.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
27.06.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.06.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.06.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013D0794
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro