Felleseuropeisk regelverk knyttet til flysikringstjenester: oppdaterings- og endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/469 av 14. februar 2020 om endring av forordning (EU) nr. 923/2012, (EU) nr. 139/2014 og (EU) 2017/373 med hensyn til krav til lufttrafikkstyring/lufttrafikktjenester, utforming av luftromsstrukturer og datakvalitet, sikkerhet på baner og om oppheving av forordning (EU) nr. 73/2010

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/469 of 14 February 2020 amending Regulation (EU) No 923/2012, Regulation (EU) No 139/2014 and Regulation (EU) 2017/373 as regards requirements for air traffic management/air navigation services, design of airspace structures and data quality, runway safety and repealing Regulation (EC) No 73/2010

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.4.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.11.2019)

Sammendrag av innhold
Forslaget til rettsakt knytter seg til behov for oppdateringer og endringer i felleseuropeisk regelverk knyttet til flysikringstjenester. Forordningsutkastet kan sies å være en «samleforordning», som slår sammen en rekke forskjellige regelverksforslag på flysikringsområdet. Nærmere bestemt gjelder forslaget regler knyttet til lufttrafikktjenester (ATS), meteorologi (MET), bruk av nødfrekvenser på VHF, kvalitet på aeronautisk data og informasjon (AIS), design av luftromsstrukturer (ASD) og design av flygeprosedyrer (FPD). Det siste vil også påvirke sikkerheten ved flygeoperasjoner på lufthavner, slik at det er behov for å knytte reglene for lufthavner tettere sammen med reglene for flysikringstjenester.

Forslaget til forordning gjelder kun endringer i eksisterende forordninger. Først og fremst foreslås det endringer i forordning (EU) 2017/373, som er en forordning som setter felles og spesifikke krav til de forskjellige tjenesteyterne inne flysikringsområdet (ATM/ANS). Det foreslås også endringer i forordning (EU) 139/2014 om lufthavner (ADR), og i forordning (EU) 923/2012 om felleseuropeiske lufttrafikkregler (SERA). Forordning (EU) 73/2010 om kvalitet på aeronautisk data og informasjon foreslås opphevet.

Den foreslåtte rettsakten skal gis virkning fra 27. januar 2022.

Nærmere om regelforslagene

Endringer i forordning (EU) 2017/373

Forordning (EU) 2017/373 om ATM/ANS var på vedtakelsestidspunktet i 2018 ikke komplett med hensyn til regler på alle flysikringsområdene. Spesielt vedlegg IV om «air traffic services» var ment å skulle kompletteres med relevante ICAO-bestemmelser (ICAO Annex 15). (Med «ICAO» menes Chicago-konvensjonen om internasjonal sivil luftfart). Foreliggende utkast til forordning tar sikte på å gjennomføre dette.

Samme situasjon forelå med hensyn til design av luftromsstrukturer og flygeprosedyrer, som innebærer endringer i vedlegg XI i forordning (EU) 2017/373. Her foreslås det nå en del overordnede minimumskrav for organisasjon og fremgangsmåter for tjenesteytere som skal utføre prosedyredesign (FPD), samt at det stilles krav om formalisert kompetanse for de individene som skal utføre slik prosedyredesign. I et eget «appendix» til vedlegg XI foreslås enkelte minimumskrav til utforming av luftrommet (airspace design), samt noe mer detaljerte krav til hvordan prosedyredesign faktisk skal utføres.

Også på området for kvalitet på aeronautisk data og informasjon (AIS) tar foreliggende regelverksforslag sikte på å komplettere forordning (EU) 2017/373, i dette tilfellet med hensyn til vedlegg VI. Regelforslaget bygger på relevante ICAO-bestemmelser (ICAO Annex 15), og legger til grunn opphevelse av dagens forordning (EU) 73/2010.

Når det gjelder meteorologi (MET), så har dagens vedlegg V i forordning (EU) 2017/373 allerede utførlige bestemmelser på området. Det er imidlertid behov for å oppdaterer disse i samsvar med endring 77-A av ICAO Annex 3. Dette gjelder spesifikt regler som tar sikte på å forbedre informasjonsflyten knyttet til farlige meteorologiske forhold, forbedre situasjonsbevisstheten og bidra til en mer effektiv ruting av flygninger, herunder det å kunne fly utenom områder med farlige meteorologiske forhold.

Endringer i forordning (EU) 139/2014

Forslaget til endringer i forordningen går på å tilpasse enkelte bestemmelser slik at flygeprosedyrer for den aktuelle lufthavnen er tilpasset de nye reglene om flygeprosedyrer i forordning (EU) 2017/373.

I utgangspunktet var det også tilført/endret en rekke regler som skal tilpasse kravene for drift av lufthavner med de nye reglene i forordning (EU) 2017/373 om kvalitet på aeronautisk data og informasjon (AIS). Dette har imidlertid blitt foreslått tatt ut i en egen forordning ("delegated act").

Endringer i forordning (EU) 923/2012

Reglene i forordning (EU) 923/2012 (SERA) har nær sammenheng med reglene om ATS, som skal tas inn i vedlegg IV i forordning (EU) 2017/373. De foreslåtte endringene i forordning (EU) 923/2012 tar således sikte på å samkjøre reglene i denne forordningen med de endringene som foreslås i vedlegg IV i forordning (EU) 2017/373.

I tillegg foreslås det en regel som spesifiserer i hvilke tilfeller VHF-nødkanalen (121.500 MHz) skal kunne benyttes.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Den nye rettsakten er gitt med hjemmel i Europaråds- og parlamentsforordning (EU) 2018/1139, som igjen har hjemmel i TFEU artikkel 100. Forordning (EU) 2018/1139 er foreløpig ikke gjennomført i norsk rett, men antas å bli det i første halvdel av 2020. Den nye rettsakten vil i utgangspunktet dermed ikke kunne gjennomføres i norsk rett før (EU) 2018/1139 er gjennomført. Dette antas ikke å by på særlige praktiske problemer, ettersom den nye rettsakten uansett ikke vil virke fra tidligere enn 27. januar 2022.

Gjennomføring av den nye rettsakten vil måtte skje gjennom norsk forskrift. Det antas ikke å være behov for materielle endringer i reglene tilknyttet den nye rettsakten ifm gjennomføringen, men dette er fortsatt under avklaring. Rettsakten vil medføre en del endringer i eksisterende norsk forskrifter. Detaljene i dette arbeidet må avklares nærmere, men følgende forskrifter antas å bli berørt: forskrift om lufttrafikkregler, forskrift om felles krav til ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester og andre nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring samt tilsyn med disse, forskrift om etablering, organisering og drift av lufttrafikktjeneste, forskrift om radiotelefoniprosedyrer og forskrift om lufttrafikkledelse.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Luftfartstilsynet har ikke identifisert vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter eller norske aktører som følge av endringsbeslutningen. Det vil tilfalle både myndighetene og tjenesteyterne en del arbeid med å ajourføre prosedyrer og rutiner ifm det nye regelverket, men dette antas å kunne dekkes innenfor nornale driftsrammer. Et mulig unntak kan tenkes for tjenesteytere som har ansvar for design av flygeprosedyrer, mht kostnader som vil påløpe som følge av kravet om formaliserte kvalifikasjonskrav for de som utfører slik design. Disse utgiftene antas imidlertid heller ikke å være av betydelig omfang.

Sakkyndige instansers merknader
De bakenforliggende utkastene (NPAs og Opinions) til nytt regelverk har vært hørt og drøftet med nasjonale interessenter. De har imidlertid ikke vært noen høring av kommisjonens formelle forordingsforslag. Dette forslaget anses imidlertid ikke å ha vesentlige materielle endringer fra det som er foreslått tidligere i prosessen.

Luftfartstilsynet finner at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Luftfartstilsynet finner at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Det anses ikke å være behov for tilpasningstekst, men dette er fortsatt til vurdering.

Status
Det foreligende forslaget til rettsakt forventes bli gjenstand for skriftlig votering under EASA-komiteen før utgangen av 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.02.2020
Anvendelsesdato i EU
05.11.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet