Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/411 av 19. november 2019 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/45/EF om sikkerhetsstandarder for passasjerskip med hensyn til sikkerhetskrav til passasjerskip i innenriksfart

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/411 of 19 November 2019 amending Directive 2009/45/EC of the European Parliament and the Council on safety rules and standards for passenger ships, as regards the safety requirements for passenger ships engaged on domestic voyages

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 23.10.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

Red. anm.: EØS-komitebeslutningen om innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen trer først i kraft når direktiv 2009/15/EF er innlemmet i avtalen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.4.2020)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning 2020/411 endrer innholdet i vedleggene til direktiv 2009/45/EC om sikkerhetsbestemmelser og standarder for passasjerskip. Direktiv 2009/45/EC gjelder for passasjerskip som går i innenriks fart i EØS-land.

Vedlegg 1 inneholder tekniske bestemmelser knyttet til bygging og utrusting av passasjerskip, og bestemmelsene bygger i stor grad på regler i internasjonale konvensjoner om passasjerskip på internasjonal reise. Vedlegg 1 deles nå i to deler, der del 1 gjelder skip som er kjølstrukket eller som er på et tilsvarende byggetrinn før 19. september 2021, og del 2 gjelder skip som er kjølstrukket eller som er på et tilsvarende byggetrinn på eller etter denne datoen. Vedlegg 2 inneholder sertifikatmalen for sikkerhetssertifikat for passasjerskip i innenriksfart og vedlegg 3 angir retningslinjer for sikkerhetsbestemmelser for passasjerer med nedsatt bevegelsesevne.

Endringene medfører blant annet:

- økt krav til overlevelsesevne (R-faktor) for alle passasjerskip og strengere kriterier ved skade som involverer roro-lasterom for roro-passasjerskip. Dette følger av at det i vedlegg 1 del 2 nå refereres til SOLAS kapitel II-1, del B til B-4 i sin helhet med unntak av regel II-1/8-1 (Safe Return to Port) for alle passasjerskip i klasse B, C og D.

- krav til skip under 24 meter er fjernet etter at direktiv 2009/45 gjennom direktiv 2017/2108 ikke lenger gjelder skip under 24 meter (ikke inntatt i EØS-avtalen per april 2020)

- tekniske klargjøringer etter at definisjonen av "likeverdig materiale" i direktiv 2009/45 gjennom direktiv 2017/2108 nå er endret til å inkludere aluminium (ikke inntatt i EØS-avtalen per april 2020)

- forbedring av lesbarheten og dermed muligheten for å sammenligne vedleggene med de internasjonale konvensjonene

- korrigering av uklarheter og uoverensstemmelser knyttet til manglende og ukorrekte referanser

Forordningen er vedtatt med hjemmel i artikkel 10 (2) i direktiv 2009/45/EC.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Direktiv 2009/45/EC er implementert gjennom forskrift 28. mars 2000 nr. 305 om besiktelse, bygging og utrustning av passasjerskip i innenriks fart, og vedlegg 1 er tatt inn som en del av forskriften. Forordningen medfører dermed behov for forskriftsendring.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringene medfører strengere sikkerhetskrav for nye passasjerskip som bygges, men det er gjennom prosesser i IMO gjennomført kost/nyttevurderinger og det er lagt vekt på valg av kostnadseffektive løsninger. Endringene antas derfor ikke å medføre økonomiske og administrative konsekvenser av vesentlig betydning for næringen, eller for administrasjonen.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og ikrafttredelsesdato er 19. september 2021. Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.11.2019
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.11.2020
Anvendelsesdato i EU
19.09.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
27.05.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
23.10.2020
EØS- komitebeslutning

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0411
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro