Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/411 av 19. november 2019 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/45/EF om sikkerhetsstandarder for passasjerskip med hensyn til sikkerhetskrav til passasjerskip i innenriksfart

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/411 of 19 November 2019 amending Directive 2009/45/EC of the European Parliament and the Council on safety rules and standards for passenger ships, as regards the safety requirements for passenger ships engaged on domestic voyages

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.3.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) De internationale konventioner, der er omhandlet i artikel 2, litra a), i direktiv 2009/45/EF, er blevet ændret. En nøje gennemgang af de tekniske elementer har også vist, at nogle af de tidligere ændringer af internationale konventioner er blevet udeladt.

(2) I medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/2108 blev definitionen af "tilsvarende materiale" ændret med henblik på at medtage aluminiumsskibe i anvendelsesområdet for direktiv 2009/45/EF. For at sikre en harmoniseret gennemførelse er det nødvendigt at foretage en række tekniske præciseringer i bilagene til direktiv 2009/45/EF med hensyn til aluminiumsskibe.

(3) Endvidere har direktiv (EU) 2017/2108 udelukket passagerskibe med en længde på under 24 meter fra anvendelsesområdet for direktiv 2009/45/EF. De tekniske krav til disse skibe bør derfor udgå af bilag I til direktiv 2009/45/EF.

(4) Erfaringerne har vist, at der er en række uklarheder og uoverensstemmelser blandt de tekniske krav i forbindelse med manglende eller forkerte henvisninger.

(5) Det blev i forbindelse med Programmet for målrettet og effektiv regulering (Refit) konkluderet, at det forældede format i bilag I til direktiv 2009/45/EF har resulteret i, at sikkerhedsstandarderne for passagerskibe i indenrigsfart er blevet ekstremt vanskelige at sammenligne med de eksisterende internationale krav. Refit-kvalitetskontrollen omfattede en anbefaling om at forenkle dette bilag for at gøre det mere læsevenligt.

(6) Med henblik på denne forenkling og forbedring af læsbarheden og for samtidig at ajourføre visse tekniske krav bør bilag I i direktiv 2009/45/EF inddeles i to afsnit, hvoraf det ene finder anvendelse på skibe, hvis køl blev lagt, eller som befandt sig på et tilsvarende konstruktionsstadium inden [18 måneder efter denne forordnings ikrafttræden], og det andet finder anvendelse på skibe, hvis køl blev lagt, eller som befandt sig på et tilsvarende konstruktionsstadium den [18 måneder efter denne forordnings ikrafttræden] eller senere. Afsnit 1 i bilag 1 skal indeholde de mest relevante ajourføringer vedrørende afskaffelse af alle bestemmelser vedrørende passagerskibe med en længde på under 24 m, bestemmelser om beskyttelse mod støj, bugseringsprocedurer i nødstilfælde og krav til skibe, der anvender brændstoffer med lavt flammepunkt.

(7) Erfaringerne med direktiv 2009/45/EF har vist, at det kan tage op til 30 måneder for hver ajourføring af de internationale standarder at blive gennemført i national ret. Refit-kvalitetskontrollen omfattede derfor en anbefaling om at undersøge, om den nuværende ajourføringsprocedure kan fremskyndes for at mindske medlemsstaternes gennemførelsesomkostninger. Erfaringerne med gennemførelsen af andre direktiver på området har vist, at ajourføring af de tekniske krav ved hjælp af en forordning mindsker den tid, det tager at tilpasse de reviderede krav fra Den Internationale Søfartsorganisation ("IMO"), og fjerner gennemførelsesomkostningerne for medlemsstaterne. Derfor bør de tekniske sikkerhedskrav og de tilhørende certifikatformularer i bilag I, II og III til direktiv 2009/45/EF fastsættes ved hjælp af en forordning.

(8) For at give operatørerne tilstrækkelig tid til at tilpasse sig de ændrede tekniske krav i bilagene til nærværende forordning samt for at give medlemsstaterne mulighed for at ophæve deres nationale foranstaltninger til gennemførelse af bilagene til direktiv 2009/45/EF og tilpasse deres nationale bestemmelser for at sikre den fulde virkning af disse ændrede tekniske krav bør anvendelsesdatoen udskydes.

(9) Direktiv 2009/45/EF bør derfor ændres —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.11.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.11.2020
Anvendelsesdato i EU
19.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet