Sikkerhet for ro-ro- og høyhastighetspassasjerskip: inspeksjonsordning

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/2110 av 15. november 2017 om en inspeksjonsordning med hensyn til sikker drift av ro-ro- og høyhastighetspassasjerskip i fast rutefart og om endring av direktiv 2009/16/EF og oppheving av rådsdirektiv 1999/35/EF

Directive (EU) 2017/2110 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2017 on a system of inspections for the safe operation of ro-ro passenger ships and high-speed passenger craft in regular service and amending Directive 2009/16/EC and repealing Council Directive 1999/35/EC

Del av:

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 14.7.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

Red. anm.: EØS-komitebeslutningen om innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen trer først i kraft når direktiv 2009/15/EF er innlemmet i avtalen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.10.2016)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2017/2110 er ett av tre direktiver i en ny passasjersskipspakke. Direktivet er et resultat av Kommisjonens REFIT-program. Målet har vært å forenkle og strømlinje de nåværende lovrammer for passasjerskipssikkerhet med sikte på i) å opprettholde EU-regler, hvor det er nødvendig og hensiktsmessig, ii) å sikre deres korrekte gjennomførelse og iii) å fjerne eventuelle overlappende forpliktelser.

Direktiv 2017/2110 opphever direktiv 1999/35/EC (vertsstatsdirektivet). Konseptet med vertsstatskontroll ble innført for å legge til rette for samarbeid om sikkerhet for ro-ro passasjerskip mellom EUs medlemsstater og tredjeland før EU-utvidelsen i 2004. Ved innføringen av direktiv 2009/16/EU om havnestatskontroll ble kontroll med fremmede skip formalisert og harmonisert på EU-nivå. Det er vurdert at konseptet med en egen vertsstatskontroll ikke lenger er relevant, og at kontroll med fremmede skip bør reguleres av ett sett med regler.

Kontrollforpliktelser overfor skip som fører en annen stats flagg overføres til havnestatskontrolldirektivet, først og fremst gjennom at det innføres en ny artikkel 14a i det direktivet. Videre etableres det et inspeksjonsregime for ro-ro passasjerskip og hurtigående passasjerskip som går mellom en EU-medlemsstat og et tredjeland eller som opererer innenriks i en EU-stat som passasjerskip med EU klasse A (klassifisert i henhold til direktiv 2009/45/EU som endret ved 2017/2108). På den måten ivaretas de særlige inspeksjonspunktene og intervallene for inspeksjon som lå i direktiv 1999/35. Det er videre presisert at det er anledning til å gjøre reglene gjeldende også for andre skip som går i innenriks fart.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Vertstatsdirektivet er i dag gjennomført i forskrift 20. mars 2001 nr. 373 om kontroll med roroferger, hurtiggående passasjerfartøyer uansett flagg i rutetrafikk (vertsstatskontroll). Havnestatskontrolldirektivet er gjennomført i forskrift 24. november 2014 nr. 1458 om havnestatskontroll. Kommisjonens forslag innebærer at det vil være behov for endringer i begge disse forskriftene.

Det er pr. i dag ingen norske rutegående passasjerskip som går til tredjeland. Vi har heller ingen EU-klasse A skip som opererer innenriks.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Direktivet medfører ingen negative økonomiske eller administrative konsekvenser for rederinæringen eller flaggstatsadministrasjonen.

Det innføres ingen nye materielle krav, men direktivet rydder opp i en del uklarheter og tar bort overlappende kontrollforpliktelser. Den foreslåtte rasjonaliseringen av inspeksjoner vil være tidsmessig besparende for rederinæring og kontrollmyndigheter. Hva som kontrolleres endres ikke, slik at gjeldende sikkerhetsnivå ivaretas. Tilsynsrapporter skal lastes opp i en inspeksjonsdatabase utviklet av EU-Kommisjonen. Dette gjøres som en tilleggsfunksjon i THETIS-databasen som allerede er godt kjent for kontrollmyndighetene i EØS-området.

Sakkyndige instansers merknader
Kommisjonens forslag til nytt direktiv ble forelagt hovedorganisasjonene uten at det kom inn merknader. Sjøfartsdirektoratet har vært innvolvert i utviklingen av reglene på EU-nivå.

Vurdering
Vertsstatsinstituttet var myntet på ro-ro passasjerskipstrafikk mellom EU / EØS-stater på den ene side og tredjeland i Østersjøområdet på den andre siden, ettersom alvorlige hendelser viste at det var behov for økt sikkerhet og bedre sammarbeid mellom myndigheter. Ved EU-utvidelsen i 2004 har vertsstatsbegrepet mistet mye av sin relevans, og REFIT-øvelsen har vist at man er bedre tjent med å videreføre kontrollregimet gjennom flaggstatskontroll og havnestatskontroll. At tilleggskrav som i dag følger av vertsstatsdirektivet overføres til direktiv 2009/16/EU har også den fordelen at sjekkpunktene og inspeksjonsintervallene integreres i havnestatskontrollregimet hvor infrastrukturen er velkjent, med bl.a. THETIS-databasen for planlegging og registrerering av inspeksjoner.

Direktivet er relevant og akseptabelt.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Direktivet er vedtatt i EU, og gjennomføringsfrist er 21. desember 2019. Direktivet er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
22.01.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
14.07.2020
EØS- komitebeslutning

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017L2110
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro