Midlertidige bestemmelser om havneinfrastrukturvederlag i forbindelse med covid-19-pandemien

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/697 av 25. mai 2020 om endring av forordning (EU) 2017/352 med det formål å gi operatører og myndigheter fleksibilitet når det gjelder innkreving av havneinfrastrukturavgifter under utbrudd av covid-19

Regulation (EU) 2020/697 of the European Parliament and of the Council of 25 May 2020 amending Regulation (EU) 2017/352, so as to enable managing bodies or competent authorities to provide flexibility in respect of the levying of port infrastructure charges in the context of the COVID-19 outbreak

Del av:

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.8.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: EØS-komitebeslutningen om innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen trer først i kraft når innlemmelsen av forordning (EU) 2017/352 trer i kraft

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.6.2020)

Sammendrag av innhold
Forordningen har som formål å gi havneoperatører og kompetent myndighet fleksibilitet når det gjelder innkreving av havneinfrastrukturavgifter. Bakgrunnen for regelverket er de økonomiske konsekvensene COVID-19 har for sjøtransporten.

Medlemsstatene skal i henhold til Europaparlaments- og rådsforordning 2017/352 av 15. februar 2017 om et rammeverk for ytelse av havnetjenester og felles regler om finansiell gjennomsiktighet for havner (havneforordningen) sørge for at avgifter for havneinfrastruktur pålegges. På grunn av konsekvensene av COVID for sjøtransporten gis havneoperatør og kompetente myndighet anledning til å gjøre unntak fra kravet i havneforordningen om å innkreve avgifter for havneinfrastruktur. Forordning 2020/697 gir havnene anledning til å frafalle, suspendere, redusere eller utsette betalingen av havneinfrastrukturavgifter for perioden 1. mars 2020 til 31. oktober 2020. Dersom muligheten til å helt eller delvis avstå fra innkreving av havneinfrastruktur benyttes må dette praktiseres på en transparent, objektiv og ikke-diskriminerende måte.

Forordning 2020/697 gir videre havnene også anledning til å fravike kravet i havneforordningen om å informere brukerne av havneinfrastruktur om eventuelle endringer i arten eller nivået på havnens infrastrukturavgifter minst to måneder før disse endringene trer i kraft.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen kan implementeres i forskrift med hjemmel i havne- og farvannsloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Siden forordningen kun gir kortvarige midlertidige forlengelser, antas de økonomiske og administrative konsekvensene ikke å bli betydelige. Det er videre opp til havnene om de vil benytte muligheten til å helt eller delvis avstå fra å innkreve havneinfrastrukturavgifter. Dersom en havn velger å benytte denne muligheten vil havnenes tap innebære en tilsvarende økonomisk lettelse for næringen

Sakkyndige instansers merknader
Informasjon om forslaget til forordning ble lagt ut på SDs nettside på regjeringen.no 4. mai 2020, med frist for innspill 15. mai. Det ble gitt kort frist pga. rask behandling i EU-systemet.

Det innkom tre høringssvar.

Justis- og beredskapsdepartementet har ingen merknad.

Norske havner har forståelse for at EU-kommisjonen ser på tiltak som skal sikre at transportsystemet fungerer. Tilleggsforslaget om å åpne opp for at medlemslandene kan redusere, fryse og frafalle betaling for havneinfrastruktur må sees i dette lyset. Norske Havner vil fremheve at dette er en frivillig ordning og at det må være opp til den enkelte havn å avgjøre om den har mulighet til å endre sine priser.

Norges Rederiforbund anerkjenner forslaget fra EU-kommisjonen som åpner for å gi fri anledning til å avhjelpe situasjonen gjennom å fjerne, redusere og utsette havneavgifter/havnevederlag uten krav om åtte ukers varslingsplikt.

Vurdering
Norske myndigheter er positive til forslaget som har som formål å redusere de økonomiske konsekvensene COVID-19 har hatt for sjøtransporten. Det anses også som positivt at regelverket kun gjelder for en begrenset periode, og at det er opp til havnene om de ønsker å benytte fleksibilitet når det gjelder innkreving av havneinfrastrukturavgifter.

Status
Forordningen er en del av EU-kommisjonens COVID-19 transportpakke som ble lagt frem 29. april 2020. Forordningen har vært hastebehandlet i Rådet og Parlamentet, og ble vedtatt 25. mai. Det gjenstår nå kun publisering i Official Journal. Forordningen vil tre i kraft dagen etter publisering i Official Journal.

Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene. Forordningen følger EFTAs "urgent procedure" for Covid-19-saker og vil klareres skriftlig av EØS-komiteen. Fris for klarering av DJCD er 29. mai.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.04.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.05.2020
Anvendelsesdato i EU
28.05.2020
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.06.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
14.07.2020
EØS- komitebeslutning

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.08.2020
Anvendes fra i Norge
14.08.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0697
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro