Felles europeisk format for sikkerhetssertifikat for jernbaneforetak

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 653/2007 av 13. juni 2007 om bruk av felles europeisk format for sikkerhetssertifikat, herunder søknadsskjema iht. artikkel 10 i direktiv 2004/49/EF mv.

Commission Regulation 653/2007 of 13 June 2007 on the use of a common European format for safety certificates and application documents in accordance with Article 10 of Directive 2004/49/Ec of the European Parliament and of the Council and on the validity of safety certificates delivered under Directive 2001/14

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Samferdeselsdepartementets bakgrunnsnotat - november 2007

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning nr. 653/2007 om felles europeisk format for sikkerhetssertifikater og søknadsskjemaer iht direktiv 2004/49/EF ble vedtatt 13. juni 2007. Forordningen er hjemlet i direktiv 2004/49/EF,særlig artikkel 10, og forordning 881/2004, særlig artikkel 7. Forordningen er behandlet i komiteen som er nedsatt iht. artikkel 21 i direktiv 96/48/EF, og er i tråd med komiteens synspunkter.

For å få tilgang til jernbaneinfrastrukturen må et jernbaneforetak inneha et sikkerhetssertifikat. Formålet med sertifikatet er å dokumentere at jernbaneforetaket har utarbeidet et sikkerhetsstyringssystem og er i stand til å oppfylle kravene i gjeldende sikkerhets- og samtrafikkregelverk. Sikkerhetsmyndigheten i det land der jernbaneforetaket er etablert skal foreta sertifiseringen. Sertifikatet er inndelt i to deler; del a) som omhandler sikkerhetsstyringssystemer skal gjelde for jernbanetransport i hele EU/EØS-området. Del b), som skal vise at foretaket oppfyller de nasjonale sikkerhets- og samtrafikkravene i det land man skal trafikkere, må det søkes om i hvert land, en sk. tilleggssertifisering.

I ERA-forordningens artikkel 7 er det satt krav om at det europeiske jernbanebyrået ERA, skal utarbeide og anbefale et harmonisert format for sikkerhetssertifikater, herunder en elektronisk versjon, og et harmonisert skjema for søknader om sertifikater.
Gjennom å sette krav om et felles harmonisert format og søknadsskjema for sikkerhetssertifikatet, både del a) og del b), vil dette forenkle søknadsprosessen både for jernbaneforetakene og for sikkerhetsmyndighetene.

Forordningen inneholder 7 artikler samt 4 vedlegg.
Det stilles i forordningen krav om at nasjonal sikkerhetsmyndighet skal bruke malen i vedlegg I for utstedelse av sikkerhetssertifikat for del a) av sertifikatet og malen i vedlegg II for del b) av sertifikatet, jf. omtalen ovenfor. Malene består kun av en side og skal inneholde opplysninger om hvem som får sertifikatet, hvem som har utstedt det, hvilken infrastruktur det gjelder for m.v.

Sikkerhetsmyndigheten er pålagt å gi sertifikatet et eget identifikasjonsnummer, jf. vedlegg IV. Dette harmoniserte identifikasjonsnummeret, European Identification Number (EIN) blir utformet etter regler fastsatt av ERA. Sikkerhetsmyndigheten skal informere ERA om utstedte sikkerhetssertifikater. ERA vil lagre sertifikatene i egen database.

Forordningen inneholder også en harmonisert mal som skal brukes i forbindelse med søknad om sikkerhetssertifikat, inkludert retningslinjer for hvordan en søknad skal utformas, vedlegg III.

Merknader
Krav om sikkerhetssertifikater for jernbaneforetak er hjemlet i lisensforskriften kapittel 5.
Forordningen krever endringer i lisensforskriften som er fastsatt av Samferdselsdepartementet.

Sakkyndige instanser merknader
Bl.a. pga at konsekvensene antas å være marginale (se nedenfor), mener Samferdselsdepartementet at det ikke er nødvendig å sende forordningen på høring, jf. utredningsinstruksen pkt 5.4 c.
Samferdselsdepartementet og Statens jernbanetilsyn deltar som observatører i artikkel 21-komiteen som har blitt forelagt forordningen før den ble vedtatt av EU-kommisjonen.
Rettsakten har vært behandlet i spesialutvalget for transport der Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og Kystdepartementet, Miljøverndepartementet, Justisdepartementet, Utenriksdepartementet og Finansdepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
13.06.2007
Anvendelsesdato i EU
01.01.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 5, 26.1.2012, p. 299-314
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.12.2007
Anvendes fra i Norge
07.12.2007

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007R0653
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro