Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser om sikkerhet og luftfartsdata

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 13. februar 2020 om endring av forordning (EU) nr. 139/2014 med hensyn til sikkerhet på rullebaner og luftfartsdata

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 13 February 2020 amending Regulation (EU) No 139/2014 as regards runway safety and aeronautical data

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 13.2.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 139/2014 fastsættes krav og administrative procedurer for flyvepladser, herunder deres forvaltning, drift, certificering og tilsyn hermed.

(2) Forordning (EU) nr. 139/2014 indeholder generelle krav til flyvepladsoperatører vedrørende forvaltning af luftfartsdata og luftfartsinformation. For at opretholde eller forbedre de eksisterende sikkerhedsniveauer for flyvepladsoperationer bør flyvepladsoperatører pålægges at sikre et højt kvalitetsniveau for luftfartsdata og luftfartsinformation, der indgår i luftfartsdatakæden fra frembringelse af data til levering af data med henblik på luftfartsinformationstjenester. Til dette formål bør datakvalitetskravene suppleres yderligere på operationelt niveau — i lighed med de krav, der gælder for udøvere af lufttrafikstyring og luftfartstjenester (ATM/ANS) — navnlig hvad angår databeskyttelse, datakatalog og dataudveksling.

(3) Organisationen for International Civil Luftfart ("ICAO") har udpeget sikkerhed på baner som af de begivenhedskategorier, der indebærer høj risiko for havarier. På globalt plan skyldes de fleste havarier sikkerhedsbrist på baner. Forordning (EU) nr. 139/2014 bør derfor ændres med henblik på at nedbringe antallet af havarier som følge af sikkerhedsbrist på baner og alvorlige hændelser, der involverer indtrængen på baner, men også andre episoder i forbindelse med sikkerhedsbrist på baner, såsom forveksling af baner, kollisioner på jorden og afvigelse fra baner.

(4) Programmer for uddannelse og duelighed, herunder grunduddannelse og periodisk træning, for operationelt personale bør harmoniseres på tværs af medlemsstaterne ved at fastlægge fælles krav til uddannelse, som flyvepladsoperatører skal opfylde.

(5) Flyvepladsoperatører bør føre optegnelser over uddannelsesforløb, køretilladelser, køretøjstilladelser samt vedligeholdelse og sprogfærdigheder.

(6) De nuværende rammebestemmelser omfatter ikke krav om flyvepladsoperatørens frembringelse af NOTAM (notice to airmen). Dette har ført til retsusikkerhed med hensyn til, hvornår, af hvilke grunde og på hvilke betingelser en flyvepladsoperatør skal frembringe en NOTAM angående forhold, der kan påvirke sikkerheden. Ændringen bør derfor fuldstændiggøre rammebestemmelserne for flyvepladsoperatørens frembringelse og offentliggørelse af NOTAM, idet der tages hensyn til bestemmelserne i bilag 15 til konventionen angående international civil luftfart, der blev undertegnet i Chicago den 7. december 1944 ("Chicagokonventionen").

(7) Det fremgår af havariundersøgelser, at standarderne for vurdering af og rapportering om baners overfladetilstand ikke er harmoniseret, og at dette forhold er en betydelig medvirkende faktor i forbindelse med afvigelser fra banen, navnlig når banen er våd eller kontamineret. ICAO har derfor ændret en række SARP (standarder og anbefalet praksis) i flere af Chicagokonventionens bilag og udarbejdet et omfattende vejledningsmateriale for at etablere et globalt harmoniseret rapporteringsformat for vurdering og rapportering af baners overfladetilstand.

(8) Forordning (EU) nr. 139/2014 bør derfor ændres med henblik på at gennemføre ICAO's gældende SARP om vurdering og rapportering af baners overfladetilstand, herunder tilføje nye definitioner af de nye begreber. For at nå målet om den globale harmonisering, som ICAO påtænker, bør de ændrede krav træde i kraft fra den 5. november 2020, som er den frist, ICAO har fastsat.

(9) For at mindske risikoen for, at en begivenhed opstår grundet falske forventninger i forbindelse med overdragelsen af operationelle aktiviteter, bør flyvepladspersonalet have ajourførte oplysninger til rådighed om den operationelle situation på overdragelsestidspunktet.

(10) Fremmedlegemer på manøvreområdet og forpladsen udgør en betydelig sikkerhedsrisiko for operationer på flyvepladser. De foranstaltninger, der træffes for på effektiv vis at afbøde denne risiko, bør baseres på ICAO's SARP og vejledningsmateriale samt internationalt accepteret praksis.

(11) Køretøjsførere, køretøjers tilstand og egnethed samt deres kommunikations- og overvågningsudstyr er også medvirkende faktorer til sikkerhedsrelaterede episoder på baner og skader på luftfartøjer. Betingelserne for godkendelse af førere og køretøjer bør skærpes, og der bør fastsættes nye regler for køretøjers operationer på trafikområdet og andre operationelle områder på flyvepladsen.

(12) Kommissionen har på grundlag af sikkerhedshenstillinger og feedback fra medlemsstaternes interessenter konstateret, at der som en foranstaltning til at forebygge indtrængen på baner er behov for at forbedre piloters, lufttrafiktjenestepersonalets og køretøjsføreres kendskab til, hvad der foregår omkring dem, når de opererer på manøvreområdet. Der bør derfor indføres bestemmelser for at sikre, at de sprogfærdigheder i engelsk, som kræves af køretøjsførere, der kører på flyvepladsens manøvreområde, svarer til et operationelt niveau. Dog kan det for nogle flyvepladser være tilfældet, at brugen af dette sprog ikke nødvendigvis forbedrer sikkerheden ved operationer på baner. Derfor bør de kompetente myndigheder kunne fravige kravet om tilstrækkelige sprogfærdigheder i engelsk, hvis en sikkerhedsvurdering af en eller flere flyvepladser viser, at dette er berettiget.

(13) Antallet af køretøjer på en flyveplads bør begrænses til kun at omfatte de køretøjer, der er relevante for at garantere sikkerheden i forbindelse med operationer. For at løse problemet med forveksling af kaldesignaler bør disse køretøjer udstyres med passende udstyr, herunder med radio eller lygter. Der bør fastsættes undtagelser for køretøjer, som ikke opfylder betingelserne for at operere, men som midlertidigt har behov for at køre og operere inden for flyvepladsen. For at sikre at EU-lovgivningen harmoniseres med ICAO's standarder, bør færdselsreglerne på en flyveplads baseres på Chicagokonventionens bilag 2 og 14 og ICAO's vejledning Doc 4444 PANS-ATM.

(14) Af undersøgelser af havarier og alvorlige hændelser i forbindelse med bugseringsoperationer af luftfartøjer fremgår det, at manglende situationskendskab, utilstrækkelige klareringer af luftfartøjer og utilstrækkelig eller uhensigtsmæssig lygteføring på det trukne luftfartøj om natten er medvirkende faktorer til skader på luftfartøjer. Der bør derfor indføres foranstaltninger til forbedring af sikkerheden i forbindelse med bugseringsoperationer af luftfartøjer for så vidt angår ruteføring, vejledning, lygteføring, kommunikationsprocedurer, koordinering mellem forskellige aktører og særlige foranstaltninger til imødegåelse af ugunstige vejrforhold eller meteorologiske forhold.

(15) Der bør fastsættes regler for, hvilke flytbare genstande, bortset fra køretøjer, der bør have belysning på en flyveplads. Dette omfatter eliminering af uoverensstemmelser for de områder af flyvepladsen, for hvilke kravene til køretøjers markeringer og lygteføring gælder.

(16) For at øge operationers sikkerhed, regelmæssighed og effektivitet bør der etableres standardrulleveje på flyvepladser. Operationen af luftfartøjstranspondere bør tages i betragtning, hvis de understøttes af systemet til kontrol og vejledning af trafik på flyvepladsen.

(17) Undersøgelser af havarier og hændelser som følge af indtrængen på baner har afdækket mangler i kommunikationsprocedurerne mellem lufttrafiktjenester og køretøjsførere og fodgængere uden kendskab til reglerne. Der bør derfor etableres koordinerede procedurer for kommunikation mellem flyvepladsoperatøren og lufttrafiktjenesteenheden med henblik på at regulere spørgsmål såsom anvendte sprog og frekvenser, håndtering af fodgængere på manøvreområdet samt brug af signaler og andre kommunikationsmidler i tilfælde af kommunikationssvigt. Disse procedurer bør omfatte udsendelse af væsentlige flyvepladsrelaterede oplysninger via radiokommunikation.

(18) For at forebygge yderligere hændelser som følge af fodgængere på trafikområdet bør uvedkommende personale forbydes adgang til manøvreområdet og andre kontrollerede områder. Der bør træffes foranstaltninger for at sikre, at der føres kontrol med fodgængertrafik.

(19) Forordning (EU) nr. 139/2014 indeholder ikke udtrykkelige bestemmelser om flyvepladsoperatørens forpligtelser vedrørende operationer, når vinterforhold gør sig gældende. For at bringe EU-lovgivningen i overensstemmelse med ICAO-standarderne i bilag 14 og 15 til Chicagokonventionen bør der indføres forpligtelser for flyvepladser, der udsættes for langvarige vinterperioder med baner, der er dækket af sammenpresset sne eller is. Disse forpligtelser bør baseres på eksisterende praksis efter feedback fra flyvemaskineproducenter og ICAO.

(20) For at sikre at EU-lovgivningen harmoniseres med ICAO's standarder, bør flyvepladsoperatøren forpligtes til at vurdere banens overfladetilstand og tildele en RWYCC (kode for banens tilstand).

(21) Et flyvepladsvedligeholdelsesprogram bør sikre, at de faciliteter, systemer, køretøjer og udstyr, der er nødvendige for flyvepladsens operationer, ikke forringer luftfartens sikkerhed, regelmæssighed og effektivitet. Vedligeholdelsesprogrammet bør udarbejdes efter principperne om menneskelige faktorer i overensstemmelse med Chicagokonventionens bilag 14, og flyvepladsoperatøren bør råde over midlerne til at gennemføre vedligeholdelsesprogrammet på effektiv vis.

(22) Kravene i forordning (EU) nr. 139/2014 vedrørende vedligeholdelse af belægningen bør, navnlig med hensyn til baneoverfladens friktionsegenskaber, harmoniseres med ICAO's standarder for at mindske risikoen for afvigelser fra banen, også som følge af tilstedeværelsen af fremmedlegemer.

(23) På grundlag af de relevante bestemmelser i Chicagokonventionens bilag 14 bør forordning (EU) nr. 139/2014 suppleres med forbedrede krav til vedligeholdelse af flyvepladsens strømforsyningssystem og nye krav til vedligeholdelse af flyvepladsbelysningssystemet. Desuden bør der indføres særlige krav til vedligeholdelse af skiltning og markeringer på flyvepladsen.

(24) Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur har udarbejdet et udkast til gennemførelsesbestemmelser og forelagde disse med udtalelse nr. 02/2018 og 03/2019 for Kommissionen i overensstemmelse med artikel 75, stk. 2, litra b) og c), og artikel 76, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1139.

(25) Forordning (EU) nr. 139/2014 bør derfor ændres —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.02.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet