Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser om tekniske spesifikasjoner for smarte ferdsskrivere

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1228 av 16. juli 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/799 med hensyn til konstruksjon, testing, installasjon og reparasjon av smarte ferdsskrivere og deres komponenter

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1228 of 16 July 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2016/799 as regards the requirements for the construction, testing, installation and repair of smart tachographs and their components

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.7.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved forordning (EU) nr. 165/2014 er der indført intelligente takografer, som har forbindelse med det globale satellitnavigationssystem (»GNSS«), kommunikationsudstyr til tidlig fjernafsløring og et interface med intelligente transportsystemer.

(2) De tekniske forskrifter for konstruktion, afprøvning, installering, drift og reparation af takografer og deres komponenter er fastsat ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/799.

(3) Forordning (EU) nr. 165/2014 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 er blevet ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1054. I henhold til forordning (EU) 2020/1054 skal der indføres yderligere funktioner i den intelligente takograf. Derfor må en ny version af den intelligente takograf fastsættes med en ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/799.

(4) I overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, i forordning (EU) nr. 165/2014 bør køretøjets position registreres automatisk, hver gang køretøjet krydser en medlemsstats grænse, og hver gang der i forbindelse med køretøjet foretages læsnings- eller aflæsningsaktiviteter.

(5) Interfacet med intelligente transportsystemer, som er valgfrit i den version af den intelligente takograf, der blev indført pr. 15. juni 2019, bør være obligatorisk for den nye version af den intelligente takograf.

(6) Den nye version af den intelligente takograf bør være forberedt til at kunne autentificere Galileo-satellitsignalet, så snart Galileo-systemet bliver operationelt.

(7) For at undgå en fysisk udskiftning af kontrolapparatet, hver gang takografens tekniske specifikationer ændres, bør det sikres, at fremtidige takograffunktioner kan implementeres og forbedres via softwareopdateringer.

(8) Gennemførelsesforordning (EU) 2016/799 giver mulighed for at installere en adapter mellem bevægelsessensoren og takografen for køretøjer, der, selv om de har en vægt på under 3,5 ton, lejlighedsvis kan overskride denne tærskel, f.eks. ved at trække et påhængskøretøj. Efter ændringen af forordning (EF) nr. 561/2006 er forpligtelsen til at montere en takograf blevet udvidet til at omfatte køretøjer over 2,5 ton. Den obligatoriske montering af den intelligente takograf i lette erhvervskøretøjer gør det nødvendigt at øge det sikkerhedsniveau, som tilvejebringes med adapteren, ved at montere en intern sensor i takografen, som fungerer uafhængigt af bevægelsessensorens signal.

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 42, stk. 1, i forordning (EU) nr. 165/2014 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
07.05.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.07.2021
Anvendelsesdato i EU
21.08.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet