Sikkerhetsregler for droner: endringsbestemmelser om to nye klasser droner fra tredjeland

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1058 av 27. april 2020 om endring av delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/945 med hensyn til introduksjon av nye klasser ubemannede luftfartøyer

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1058 of 27 April 2020 amending Commission Delegated Regulation (EU) 2019/945 as regards the introduction of two new unmanned aircraft systems classes

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast (revidert) til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 2.3.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.8.2020)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2020/1058 er del av en regelverkspakke bestående av to forordninger om å introdusere mulighet til å operere droner etter såkalte standardscenarioer. Standardscenarioer er forhåndsgodkjente fremgangsmåter til bruk for vanlige operasjonstyper med lav risiko innenfor spesifikk kategori.

Den første delen av denne pakken, forordning (EU) 2020/639, innfører regler om to standardscenarioer (STS-01 og STS 02) i droneforordningen (EU) 2019/947. Denne forordningen er omtalt i eget EØS-notat. Forordningen som dette notatet omhandler, (EU) 2020/1058, endrer forordning (EU) 2019/945 om tekniske krav til droner ved å introdusere produktkrav for to nye droneklasser kalt C5 og C6. Disse droneklassene skal kunne benyttes til droneoperasjoner etter standardscenariene STS-01 og STS-02. Reglene tillater også at fabrikantene produserer et utstyrs-sett for å oppgradere en C3 drone til en C5 drone. Slike sett vil imidlertid ikke bli tillatt for C6 droner. Fabrikanter kan imidlertid produsere og merke droner for bruk i flere klasser.

Utover dette inneholder forordning (EU) 2020/1058 enkelte rettelser og endringer av forordning (EU) 2019/945. Den mest sentrale av disse endringene er innføring av krav om at dronens system for elektronisk identifisering også skal sende informasjon om dronens serienummer. Dette kravet gjelder droner som skal opereres etter reglene for spesifikk kategori i høyder under 120 meter, jf. forordning (EU) 2019/947.

Selv om reglene om bruk av standardscenarioer ikke vil bli gjeldende før 2. desember 2021, skal reglene i forordning (EU) 2020/1058 gjelde i EU fra 9. august 2020. Årsaken til det er at droneprodusentene skal ta i bruk de nye produktkravene slik at droner for de nye droneklassene er tilgjengelige på markedet når reglene om standardscenarioer tar til å gjelde.

Merknader

I. Hjemmel i EU-traktaten

Forordning (EU) 2020/1058 er hjemlet i forordning (EU) 2018/1139 (ny EASA basisforordningen) artikkel 58 og 61, som igjen er hjemlet i TFEU artikkel 100.

II. Rettslige konsekvenser

Luftfart med droner er i Norge i dag regulert i forskrift 30. november 2015 om luftfartøy som ikke har fører ombord mv.. De felleseuropeiske reglene for droner i åpen og i spesifikk kategori i forordningene (EU) 2019/945 og (EU) 2019/947 vil, etter en overgangsperiode som starter 31. desember 2020, erstatte de tilsvarende nasjonale reglene. Forordning (EU) 2019/945 og (EU) 2019/947 vil bli gjennomført i Norge når basisforordningen (EU) 2018/1139 er tatt inn i EØS avtalen og gjennomført i Norge. Forordning (EU) 2020/1058 som dette notatet omhandler, endrer forordningene (EU) 2019/945, og må tas inn i norsk rett gjennom forskriften som skal gjennomføre den sistnevnte forordningen.

III. Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene i forordning (EU) 2020/1058 vil få konsekvenser for norske myndigheter, produsenter av droner til bruk i spesifikk kategori og droneoperatører som skal operere etter reglene for droneoerasjoner i spesifikk kategori.

For norske myndigheter vil ikke reglene medføre annet enn at den myndigheten som får ansvar for produktkontroll med masseproduserte droner etter forordning (EU) 2019/945, også må føre slik produktkontroll med droner produsert etter kravene for disse nye klassene. Denne utvidelsen av produktkategorien ventes ikke å medføre et særskilt ressursbehov utover det som alt følger av oppgavene etter forordning (EU) 2019/945.

For produsenter av droner ventes reglene i forordning (EU) 2020/1058 å medføre positive økonomiske konsekvenser, ettersom de standardiserte produktkravene vil gjøre det lettere å kunne omsette masseproduserte droner innenfor det felleseuropeiske indre markedet.

For droneoperatører vil reglene om de nye droneklassene i forordning (EU) 2020/1058 gjøre at de vil kunne ta i bruk standardscenarioene i forordning (EU) 2019/947. Dette vil vesentlig forenkle saksbehandlingen for å kunne fly etter reglene for spesifikk kategori som angitt i standardscenarioene. Reglene om krav til at dronens system for elektronisk identifisering også skal sende informasjon om dronens serienummer, vil i starten kunne gjøre det vanskelig å finne droner som tilfredstiller kravene for flyging i spesifikk kategori. Problemet vil imidlertid være forbigående og kun gjelde til fram til egnede droner kommer på markedet. Disse operatørene vil i mellomtiden kunne forsette virksomheten etter dagens nasjonale regler fram til 1. januar 2022.

IV. Sakkyndige instansers merknader
Regelverkspakken om standardscenarioer for droner som reglene i forordning (EU) 2020/1058 er del av, var på høring i Norge høsten 2019. Ingen av høringsinstansene kommenterte spesielt på reglene som er tatt inn i denne forordningen. Luftfartstilsynet har ellers inntrykk av at konseptet med standardscenarioer for droneoperasjoner støttes av bransjen, og de mottatte høringskommentarene avkreftet ikke dette.

Luftfartstilsynet finner regelverket EØS-relevant og akseptabelt.

Vurdering
Reglene i forordning (EU) 2020/1058 henger sammen med reglene i forordning (E) 2020/639 som innfører standardscenarioer. Luftfartstilsynet vurderer at reglene om standardscenarioer vil ivareta flysikkerheten for de aktuelle droneoperasjonene, samtidig som reglene vil forenkle godkjenningsprosessen av slike operatører. Reglene i forordning (EU) 2020/1059 om produktkrav for masseproduserte droner som skal kunne benyttes til slik flyging, skal sikre at disse dronene holder et likt teknisk sikkerhetsnivå. Dette anses positivt for flysikkerheten. Luftfartstilsynet er derfor positiv til bestemmelsene i forordning (EU) 2020/1058.

Luftfartstilsynet finner regelverket EØS-relevant og akseptablet. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Status
Forordning (EU) 2020/1058 er utarbeidet etter retningslinjene for hurtig utarbeidelse av regeloverksforslag. Utkastet til regler ble sammen med de øvrige reglene om standardscenarioer, utarbeidet av det europeiske luftfartsbyrået EASA med støtte fra en representativt sammensatt ekspertgruppe. Luftfartstilsynet kjenner ikke til at norske representanter har deltatt i ekspertgruppen. EASAs høring av forslaget ble gjort gjennom såkalt fokusert konsultasjon, som involverer medlemslandenes luftfartsmyndigheter og et representativt utvalg av aktører i droneindustrien og tjenesteytere innen luftrafikktjenesten. Luftfartstilsynet svarte på denne konsultasjonen. I prosessen for å vedta forordningen har EU Kommisjonen behandlet saken i EUs ekspertgruppe for flysikkerhet, hvor også Norge v/Luftfartstilsynet har vært representert.

Saken er ikke behandlet av Spesialutvalget for Transport. Speialutvalget har behandlet reglene som denne forordningen endrer, nemlig forordning (EU) 2019/945. Denne forordningen forutsetter at det skal utarbeides regler om standardscenarioer, inkludert produktkrav for droner som forordning (EU) 2020/1058 etablerer. Disse regelene anses som tekniske og uten betydning for de nevnte overordnede reglene. Det har derfor ikke vært ansett nødvendig å fremlegge saken for Spesialutvalget.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.04.2020
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.04.2020
Anvendelsesdato i EU
09.08.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.03.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet