Sikkerhetsregler for droner: endringsbestemmelser om to nye klasser droner fra tredjeland

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1058 av 27. april 2020 om endring av delegert kommmisjonsforordning (EU) 2019/945 med hensyn til to nye klasser av ubemannede luftfarttøy

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1058 of 27 April 2020 amending Commission Delegated Regulation (EU) 2019/945 as regards the introduction of two new unmanned aircraft systems classes

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.7.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ubemandede luftfartøjssystemer ("UAS'er"), hvor risiciene forbundet med operationen er lave, og for hvilke UAS-operatøren har ret til at indgive en erklæring baseret på det standardscenario, der er anført i tillæg 1 til bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/947, bør ikke være underlagt de almindelige procedurer for overholdelse af luftfartsreglerne. Muligheden for at indføre EU's harmoniseringslovgivning, jf. artikel 56, stk. 6, i forordning (EU) 2018/1139, bør anvendes for disse UAS'er. Det er derfor nødvendigt at fastsætte krav for at afhjælpe de risici, der er forbundet med operationen af disse UAS'er, under fuld hensyntagen til anden relevant EU-harmoniseringslovgivning. Som følge heraf bør der oprettes to nye klasser af UAS'er, som er kendetegnet ved forskellige krav vedrørende forskellige risici. Kapitel II i delegeret forordning (EU) 2019/945 bør derfor omfatte disse nye klasser.

(2) UAS'er, der skal anvendes under standardscenarier som defineret i tillæg 1 til bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2019/947, bør opfylde de produktkrav, der er fastsat i kapitel II i delegeret forordning (EU) 2019/945, og bør derfor udelades fra anvendelsesområdet for kapitel III.

(3) Disse krav bør harmonere med de væsentlige krav, der er fastsat i artikel 55 i forordning (EU) 2018/1139, navnlig for så vidt angår de særlige egenskaber og funktioner, der er nødvendige for at minimere risici vedrørende flyvesikkerhed, privatlivets fred, beskyttelse af personoplysninger, sikkerhed eller miljøet i forbindelse med operationen af disse UAS'er.

(4) Fabrikanter, der bringer et UAS i omsætning med henblik på at gøre systemet tilgængeligt for operationer, som er underlagt de regler og betingelser, der gælder for den åbne kategori, eller i henhold til en operationel erklæring og derfor anbringer et identifikationsmærke for klassen herpå, bør sikre, at UAS'et opfylder kravene i denne klasse. Fabrikanter, som bringer tilbehør, der konverterer et UAS i klasse C3 til et UAS i klasse C5, i omsætning, bør ligeledes sikre, at UAS'er, der er udstyret med tilbehør, opfylder alle kravene i klasse C5.

(5) For at understøtte fjernidentifikation, som er et af de fornødne elementer for, at U-space-systemet, der er under opbygning, kan fungere, bør alle UAS'er, der anvendes i den specifikke kategori, være udstyret med et fjernidentifikationssystem.

(6) De UAS'er, der opereres i den specifikke kategori og ikke kræves registreret i henhold til artikel 14 i gennemførelsesforordning (EU) 2019/947, bør have et entydigt serienummer, medmindre de er privatbyggede.

(7) Foranstaltningerne i denne forordning er baseret på udtalelse nr. 05/2019 afgivet af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) i overensstemmelse med artikel 76, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1139 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.04.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.04.2020
Anvendelsesdato i EU
09.08.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet