Felleseuropeisk regelverk knyttet til flysikringstjenester: utsettelse av virkningsdatoer for deler av oppdaterings- og endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2020/1177 av 7. august 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/469 med hensyn til utsettelse av virkningsdatoene for visse tiltak i forbindelse med covid-19-pandemien

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1177 of 7 August 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2020/469 as regards postponing dates of application of certain measures in the context of the COVID-19 pandemic

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.9.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.12.2020)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EU) 2017/373 er et regelverk som inneholder krav til ytere av lufttrafikk- og flysikringstjenester. Regelverket er tatt inn i norsk rett gjennom forskrift om krav til ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester (ATM/ANS) og nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM-nettverksfunksjoner).

Forordning (EU) 2017/373 er omfattende og har behov for jevnlige endringer, utfyllinger og oppdateringer. Kommisjonen vedtok 14. februar 2020 en ny gjennomføringsforordning med tittelen "Commission Implementing Regulation (EU) 2020/469 of 14 February 2020 amending Regulation (EU) No 923/2012, Regulation (EU) No 139/2014 and Regulation (EU) 2017/373 as regards requirements for air traffic management/air navigation services, design of airspace structures and data quality, runway safety and repealing Regulation (EC) No 73/2010". Denne forordningen er altså en forordning som i hovedsak gjør endringer i forordning (EU) 2017/373, og som heretter omtales som forordning (EU) 2020/469. Forordning (EU) 2020/469 er tatt direkte inn i norsk rett gjennom en gjennomføringsforskrift. Se eget EØS-notat om denne saken: https://eosnotat.no/notat/edit?notatId=33740

Bestemmelsene i forordning (EU) 2020/469 får i hovedsak virkning fra 27. januar 2022. Enkelte bestemmelser gis imidlertid virkning allerede fra 5. november 2020.

Som en følge av koronakrisen er det behov for å skyve på virkningstidspunktet for enkelte av de bestemmelsene i forordning (EU) 2020/469 som skulle ha fått virkning fra 5. november 2020.

Dette EØS-notatet knytter seg til at kommisjonen har vedtatt en forordning som forskyver virkningstidspunktet for enkelte av de endringene i forordning (EU) 2020/469​ som skulle ha trådt i kraft 5. november 2020. Disse er forskjøvet til 12. august 2021. Dette gjelder:

• en endring i SERA-regelverket (rules of the air) punkt SERA.12005 (a) om at Special observations shall be made and reported by all aircraft whenever the following conditions are encountered or observed:

- (9) the runway braking action encountered is not as good as reported.

• Kravene til SNOWTAM-format i Appendix 3 til Vedlegg III av (EU) 2020/469.

• Nytt format/skjema for METAR i Vedlegg III av (EU) 2020/469.

Forordningen ble vedtatt av kommisjonen 7. august 2020 og har tittelen: "Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1177 of 7 August 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2020/469 as regards postponing dates of application of certain measures in the context of the COVID-19 pandemic".

Merknader

Rettslige konsekvenser
Det har vært behov for å ta inn både forordning (EU) 2020/469 og den foreliggende endringsforordningen i norsk rett før 5. november 2020, som er det tidspunktet da enkelte av bestemmelsene i (EU) 2020/469 ellers ville ha trådt i kraft.

Den nye rettsakten er gitt med hjemmel i Europaråds- og parlamentsforordning (EU) 2018/1139, som igjen har hjemmel i TFEU artikkel 100. Forordning (EU) 2018/1139 er foreløpig ikke gjennomført i norsk rett. Den nye rettsakten vil i utgangspunktet dermed ikke kunne tas inn i EØS-avtalen før (EU) 2018/1139 er gjennomført. Av den grunn har Luftfartstilsynet foretatt nasjonal gjennomføring av forordningen utenom EØS-avtalen. Dette ble gjort i egen forskrift 28. september 2020 nr. 1896, som for ørvig er samme forskrift som gjennomførte (EU) 2020/469 i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser

En utsettelse av virkningstidspunktet anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative uheldige konsekvenser. Se likevel punktet "Vurdering" nedenfor.

Sakkyndige instansers merknader
Av tidsmessige grunner har det ikke vært noen åpen høring av kommisjonens formelle forordningsforslag eller den vedtatte forordningen. Luftfartstilsynet har imidlertid fortløpende hatt dialog med berørte parter på nasjonalt plan, og alle har støttet den norske holdningen.

Luftfartstilsynet finner at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Se ellers nedenfor under "Vurdering".

Vurdering
Luftfartstilsynet støtter forskyvningen av datoer for virkning av de aktuelle bestemmelsene i forordning (EU) 2020/469.

Da det første forslaget til forskjøvet tidspunkt, 5. mai 2021, var under drøftelse, spilte vi inn til kommisjonen at vi ønsket at datoen skulle endres fra 5. mai til en såkalt AIRAC-dato, helst 20. mai. (En AIRAC-dato er en dato da det globalt gjennomføres felles publisering av vesentlige endringer i luftfarten.) Vi gav aktivt uttrykk for at vi ikke støttet et forslag, lansert av andre land, om en forskyvning til november 2021. Grunnen til dette var at de aktuelle endringene da ville inntre etter starten av en vintersesong, noe som ville være uheldig i og med at enkelte av de aktuelle bestemmelsene knyttet seg nettopp til vinteroperasjoner. Vi mente at slike endringer burde tre i kraft i god tid før starten av en vintersesong.

I det siste forslaget fra kommisjonen, som ble vedtatt, er den aktuelle datoen endret til 12. august 2021. Dette er både en AIRAC-dato og en dato som ligger tilstrekkelig godt i forkant av vintersesongen. Forordningen anses derfor akseptabel for Norge.

Status
Kommisjonen laget først et utkast til endringsforordning - med ny virkningsdato 5. mai 2021 - som skulle drøftes på møte i EASA-komiteen 30. juni, med blikk til en etterfølgende skriftlig votering. Etter møtet i EASA-komiteen ble et endret forslag, der endringsdatoen ble flyttet til 12. august 2021, sendt på skriftlig votering. Dette forslaget fikk positiv støtte i komiteen, og forordningen som vedtok disse endrede virkningsdatoene ble vedtatt av kommisjonen 7. august 2020.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
15.07.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.08.2020
Anvendelsesdato i EU
11.08.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.09.2021