Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flybesetning i sivil luftfart: retting av fransk, svensk og tysk språkversjon

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1310 av 6. august 2021 om retting av visse språkversjoner av forordning (EU) nr. 1178/2011 om fastsettelse av tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flygebesetning i sivil luftfart i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1310 of 6 August 2021 correcting certain language versions of Regulation (EU) No 1178/2011 laying down technical requirements and administrative procedures related to civil aviation aircrew pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 26.8.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.8.2021)

Sammendrag av innhold
Regelverket endrer og korrigerer den franske, tyske og svenske språkversjonen av forordning (EU) 1178/2011. Dette påvirker ikke de andre språkversjonene. De oversettelsesfeilene er av en slik art at de ikke kunne rettes ved en enkel rettelse.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen skal kun tas inn i EØS-avtalen. Den skal ikke gjennomføres i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske aktører eller myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader
Luftfartstilsynet finner forordningen EØS-relevant og akseptabel.

Saken behandles av EFTA-sekretariatet etter «fast track-prosedyren» og skal ikke behandles i SU Transport.

Vurdering
Forordningen skal tas inn i EØS-avtalen, men ikke gjennomføres i norsk rett.

Luftfartstilsynet finner forordningen EØS-relevant og akseptable.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
06.08.2021
Anvendelsesdato i EU
29.08.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet