Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringsbestemmelser om elektronisk samsvarssertifikat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/133 av 4. februar 2021 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/858 med hensyn til grunnleggende format, struktur og utvekslingsmetode for data i samsvarssertifikatet i elektronisk format

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/133 of 4 February 2021 implementing Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council as regards the basic format, structure and the means of exchange of data certificate of conformity in electronic format

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.6.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.7.2022)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning 2021/133 av 4. februar 2021 omhandler elektronisk samsvarssertifikat, og utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/858 om godkjenning og markedsovervåkning av kjøretøy m.m.

Fra 2026 fritas produsenten fra sin forpliktelse til å utstede samsvarssertifikat i papirformat for å følge hvert kjøretøy. Produsenten skal heretter gjøre samsvarssertifikatet tilgjengelig som strukturerte data i elektronisk format i samsvar med forordning 2018/858. Det pålegges produsentene å stille typesertifikatet tilgjengelig for godkjenningsmyndigheten som har gitt typegodkjenning av et helt kjøretøy som strukturert elektroniske data i samsvar med gjennomføringsrettsaktene. Dette skal skje kostnadsfritt og uten unødig forsinkelse etter produksjonsdatoen for kjøretøyet.

Forordningen pålegger i den sammenheng medlemstatene å bygge og strukturere sine datanettverk på en slik måte at de kan motta informasjon om samsvarssertifikatene som strukturerte data i elektronisk format i samsvar med bestemmelsene. Forordningen pålegger godkjenningsmyndigheten å bruke det europeiske informasjonssystemet for kjøretøy og førerkort (Eucaris) for elektronisk overføring/utveksling av informasjon i samsvarssertifikatet i tråd med forordning (EU) 2018/858. Da Eucaris allerede er et kjent verktøy for medlemsstatene, og nettopp er utviklet av og for offentlige etater for å utveksle informasjon om kjøretøy og førerkort, er det naturlig at denne benyttes for utveksling av elektronisk samsvarssertifikat også.

Det er viktig å sikre at opplysningene som kreves for samsvarssertifikat fortsatt opprettholder de samme kravene til sikkerhet og harmonisering. For å ivareta sistnevnte krever EU-kommisjonen gjennom forordning 2021/133 at formatet og strukturen til dataelementene i typesertifikatene er basert på skjemastrukturen og prinsippene for «Extensible Markup Language» (XML). Videre krever forordningen at produsenten og godkjenningsmyndigheten bruker standardiserte «innledende kjøretøyinformasjonsmeldinger» (IVI) som er utviklet av Eucaris-parten, og som er utpekt for å utføre operasjoner for å utveksle typesertifikatene som strukturerte data i elektronisk format. IVI meddelelsene skal inneholde alle opplysningene som gjelder for papirformat samsvarssertifikat (CoC) i forordning 2018/858.

Det er nødvendig med forutberegnlighet for partene med hensyn til endringer av dataelementer, både med hensyn til ettergåelse og at kvaliteten av disse elementene ikke svekkes. For endringer av dataelementene skal det derfor følges en bestemt fremgangsmåte. Den innebærer at forumet for utveksling av informasjon om håndhevelse ("Forumet" - ref. artikkel 11 i forordning 2018/858) skal konsulteres først. Forumet skal deretter underrette den utpekte Eucaris-parten for drift av endringer i spesifikasjoner til dataelementer for original samsvarssertifikat (Coc). Den utpekte parten skal foreta nødvendige endringer i IVI-meldingene innen tre måneder etter publiseringsdatoen i EU-tidende for endringer i original samsvarsertifikat (Coc).

Forumet og kommisjonen skal informeres om utgivelsesdatoene for de endrede versjonen av IVI- meldingene årlig. Kommisjonen skal formidle den endrede versjonen av IVI- meldingene og Eucaris årlige planlagte utgivelsesdatoer til forumet.

Godkjenningsmyndighetene, markedsovervåkingsmyndighetene, registreringsmyndighetene i medlemsstatene og produsentene skal implementere den endrede versjonen av IVI-meldingene i sine respektive systemer innen tolv måneder etter publiseringsdatoen i EU-tidende for endringene. til samsvarssertifikatet i papirformat nevnt i artikkel 36 nr. 1 i forordning (EU) 2018/858.

Samsvarssertifikatene som produsentene stiller til rådighet skal være basert på de nyeste IVI-meldingene.

Merknader

EU-hjemmel
Forordning (EU) 2021/133 er en gjennomføringsforordning vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV), artikkel 291.

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) 2018/858 er inntil videre inntatt som en overgangsbestemmelse i bilforskriften § 3. Den nye forordningen vil bli implementert i samme bestemmelse. Innen utløpet av 2021 vil sannsynligvis 'ny bilforskrift' bli vedtatt, og forordning 2021/133 vil da bli implementert i den nye forskriften.

Forordningen vurderes å høre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Tekniske data for 75-80 % av alle kjøretøy som registreres i Norge skjer gjennom elektronisk innmelding av samsvarssertifikater og hvor data i denne sammenstilles med data fra den nasjonale typegodkjenningsdatabasen i Autosys kjøretøy. Det er i overkant av 100 norske produsenter og importører av kjøretøy som har tilrettelagte systemer for innsending av elektroniske samsvarssertifikater på et særskilt norsk dataformat.

Innføring av forordning 2021/133 endrer hele verdikjeden i datafangsten for samsvarssertifikater i forhold til dagens løsninger. Det endrer blant annet dataformatet for samsvarssertifikatet, overføringsløsningene og datastrukturer i Autosys kjøretøy og de norske bransjeaktørenes systemløsninger, roller og ansvar i verdikjeden.

Med forordning 2021/133 blir data fra samsvarssertifikatene i større grad hovedkilden for tekniske data for kjøretøy som registreres i Norge. Når samsvarssertifikatene skal hentes ned ved bruk av Eucaris betyr det at Statens vegvesen, som godkjenning- og registreringsmyndighet, vil vi få data mer direkte fra kjøretøyprodusentene og ikke lenger via de norske importørene.

Alle de norske bransjeaktørene vil måtte gjøre endringer i sine systemer. Disse aktørene vil fortsatt skulle initiere at kjøretøy skal registreres i Norge, men da i en litt annen rolle og med et annet datasett.

Statens vegvesen er i gang for å tilpasse systemene til å ta imot samsvarssertifikater med det foreskrevne XML-formatet, IVI. Det er betydelige endringer som nå gjennomføres i Autosys kjøretøy. Det å legge om fra å motta samsvarssertifikatene elektronisk fra de norske bransjeaktørene til at Statens vegvesen skal hente de ned ved bruk av Eucaris krever ytterligere betydelige endringer i Autosys kjøretøy de nærmeste årene. Dette forutsetter at utviklingen blir godt koordinert med de norske bransjeaktørene slik at de også blir klare i tide. En så vidt omfattende omlegging med så mange aktører er også svært ressurskrevende og vil ta en del tid.

Den nye prosessen vil også kreve nye mekanismer for kvalitetskontroll av data gitt at vi i større grad baserer registrering av kjøretøy på produsentenes tekniske data.

Norske kjøretøyprodusenter vil også måtte tilpasse seg til å kunne generere IVI-data for sine kjøretøy og få de lastet opp til en database tilknyttet Eucaris, spesielt hvis de skal registrere kjøretøy i andre EU/EØS-land.

Hvis Norge skulle utstede EU-typegodkjenninger vil vi være forpliktet til å ha etablert en løsning hvor produsentene kan laste opp sine samsvarssertifikater og hvor vi gjør de tilgjengelig for andre medlemsstater.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har blitt vurdert relevant og akseptabel av Statens vegvesen, etter delegert fullmakt fra SD. Den er derfor ikke forelagt Spesialutvalget for transport til vurdering.

Vurdering
Rettsakten anses å være relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger
Norge har deltatt i TCMV (EU's Technical Committe for Motor Vehicles), der forordningen har vært drøftet.

Status
Rettsakt ble vedtatt 04. februar 2021 og skal tre i kraft i EU 1. januar 2023.

Rettsakten var på nasjonal høring i november 2021.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen i mars 2022. Ny forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil ble vedtatt i slutten av juni 2022, med ikrafttredelse 1. oktober 2022. Rettsakten er implementert i den nye forskriften, og Form 1 ble sendt ESA den 9. juli 2022.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
15.12.2020
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.02.2021
Anvendelsesdato i EU
01.01.2023

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.08.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
18.03.2022
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island (av forordning (EU) 2018/858)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.06.2022
Anvendes fra i Norge
01.10.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0133
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro