Fremme av innlands kanaltransport

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 546/2014 av 15. mai 2014 som endrer rådsforordning (EF) nr. 718/1999 om en kapasitetspolitikk for Fellesskapets innlandsflåter til fremme av vannveistransporten

Regulation (EU) No 546/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 amending Council Regulation (EC) No 718/1999 on a Community-fleet capacity policy to promote inland waterway transport

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.08.2014)

Sammendrag av innhold
Forordning 546/2014 endrer forordning 718/1999 om kapasitetspolitikk for å fremme innlands kanaltransport i EU. Endringen gjøres som en del av Kommisjonens NAIDES II pakke, som i tillegg til et informasjonsskriv også inkluderer forslag til nytt direktiv som skal erstatte direktiv 2006/87/EC (KOM(2013) 622). Kommisjonen påpeker at transportsektoren "innlands vannveier" sliter i konkurranse med bl.a. veitransport, og påpeker flere mulige årsaker til dette, herunder overkapasitet, mangel på innovasjon, mange små tilbydere i stedet for større aktører og flaskehalser på infrastruktursiden.

NAIDES II - programmet har som mål å bedre infrastruktur, miljøprestasjoner, jobb- og opplæringskrav/muligheter og logistikk, i tillegg til å legge forholdene bedre til rette for innovasjon og teknologisk utvikling.

Forordning 546/2014 endrer artikkel 8 i forordning 718/1999 som oppstiller ulike tiltak som en medlemsstat kan treffe for å promotere transportvirksomhet på innlands vannveier. Hvor det tidligere kun var nevnt sosiale tiltak og tiltak for å bedre helse, miljø- og sikkerhet for arbeidstakere i denne sektoren, er det nå også inkludert tiltak for å fremme miljøsikkerhet og innovasjon. Gjennom økonomiske bidrag fra sektoren er det bygget opp betydelige fond i medlemsstater med innlands vannveier som kan benyttes for å fremme tiltak som nevnt i § 8. Disse fondene har likevel aldri vært benyttet til nå, og en mulig årsak til det er den snevre opplistingen av tiltak nevnt i § 8 i den forordning 718/1999.

Merknader
Forordning 718/199 er i sær myntet på medlemsstater som har innlands vannveier, og inneholder bl.a. plikt for medlemsstater som har innlands vannveier og en flåte på over 100000 tonn til å opprette et fond for fart på innlands vannveier. Endringene utvider listen over tiltak som kan settes i verk og som kan gi grunnlag for økonomisk støtte fra disse fondende. Norge har ikke innlands vannveier, men forordningen kan ha relevans for det tilfelle at Norge velger å opprette innlands vannveier. Rettsakten vil derfor tilhøre gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Sakkyndige instansers merknader
Forslag til NAIDES II pakken har vært sendt på kort høring til hovedorganisasjonene som også er gitt mulighet til å kommentere den vedtatte endringsforordningen om flåtekapasitet. Hovedorganisasjonene har ikke kommet med innspill.

Vurdering
Forslaget er relevant og akseptabelt.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Forordning 718/1999 er tatt inn i EØS-avtalen i vedlegg XIII nr. 45a.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.09.2013
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
15.05.2014
Anvendelsesdato i EU
18.06.2014
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
12.12.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.12.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.12.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0546
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro