Felles regler for sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser for kommersielle operasjoner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1296 av 4. august 2021 om endring og retting av forordning (EU) nr. 965/2012 med hensyn til krav til planlegging og styring av brennstoff/energi og med hensyn til krav til støtteprogrammer, psykologisk vurdering av flygebesetning og test for psykoaktive stoffer

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1296 of 4 August 2021 amending and correcting Regulation (EU) No 965/2012 as regards the requirements for fuel/energy planning and management, and as regards requirements on support programmes and psychological assessment of flight crew, as well as testing of psychoactive substances

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.8.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 965/2012 fastsættes gennemførelsesbestemmelser for flyveoperationer og navnlig for brændstofplanlægning og -styring. Disse regler bør ajourføres, så de afspejler de seneste fremskridt inden for motorteknologi og bedste praksis inden for flyveoperationer, og så de tager hensyn til den globale erfaring på luftfartsområdet samt de videnskabelige og teknologiske fremskridt inden for flyveoperationer.

(2) De seneste brændstofrelaterede ændringer af bilag 6 til konventionen angående international civil luftfart (ICAO), dvs. del I (11. udgave), del III (9. udgave) og den nye vejledning i ICAO-dokument 9976 »Manual for brændstofplanlægning« bør indarbejdes i forordning (EU) nr. 965/2012 med undtagelse af visse krav, der gælder for helikoptere, hvor EASA anser andre løsninger for at leve op til det krævede sikkerhedsniveau.

(3) De nye regler for planlægning og styring af brændstof/energi bør sikre lige vilkår for alle interesserede parter på det indre marked for luftfart og forbedre konkurrenceevnen for Den Europæiske Unions luftfartsindustri.

(4) De nye krav til planlægning og styring af brændstof/energi bør understøtte innovation og gøre det lettere at integrere de nye teknologier i luftfartsindustrien. Betegnelsen »brændstof/energi« bør derfor anvendes i stedet for betegnelsen »brændstof«, hvor dette er relevant, for at tage højde for operationer med luftfartøjer, der anvender andre energikilder end konventionelle kulbrintebaserede brændstoffer.

(5) Kravene til de forskellige typer af operationer bør stå i et rimeligt forhold til disse operationers omfang og kompleksitet samt de risici, der er forbundet med sådanne operationer.

(6) Luftfartsoperatører bør kunne gøre brug af resultatbaserede planlægnings- og styringsprocedurer, der forbedrer den operationelle effektivitet ved at skabe økonomiske og miljømæssige fordele, samtidig med at sikkerhedsniveauet bevares eller endda forbedres. Med de nye krav til flyvemaskiner, der anvendes til erhvervsmæssige lufttransportoperationer, bør der derfor indføres en omfattende brændstofordning, der omfatter de tre vigtigste politikker inden for brændstof: Planlægning af brændstof/energi, valg af flyveplads og brændstof- og energistyring under flyvning. Dette bør give operatøren mulighed for en mere fleksibel risikostyring, hvilket fører til potentielle effektivitetsgevinster.

(7) Sikkerhedsoplysninger indhentet af EASA tyder på, at der bør indføres nye krav for at imødegå de risici, der er forbundet med optankning, og mere specifikt optankning med passagerer om bord eller i forbindelse med udstigning og ombordstigning og ved optankning af en helikopter med rotorbladene kørende.

(8) Vurderingen af komplekse brændstof-/energiordninger kræver øget kapacitet hos de kompetente myndigheder, og det er derfor nødvendigt at indføre kriterier for at vejlede de kompetente myndigheder i at foretage operationelle sikkerhedsrisikovurderinger med henblik på at støtte anvendelsen af fuldt resultatbaserede brændstof-/energiordninger.

(9) Ifølge proportionalitetsprincippet og princippet om bedre lovgivning bør der være bedre overensstemmelse mellem brændstof- og energikravene for ikkeerhvervsmæssige operationer med komplekse motordrevne luftfartøjer (NCC) og for specialoperationer (SPO) i forhold til erhvervsmæssige lufttransportoperationer. På den anden side bør brændstof- og energikravene til ikkeerhvervsmæssige operatører, der benytter andre luftfartøjer end komplekse motordrevne luftfartøjer, være baseret på sikkerhedsmål og tillade en resultatbaseret tilgang. De nye krav til planlægning og styring af brændstof og energi bør mindske den reguleringsmæssige byrde, øge omkostningseffektiviteten og med visse undtagelser føre til harmonisering i forhold til de krav, der er fastsat af ICAO.

(10) Ved Kommissionens forordning (EU) 2018/1042 blev der i forordning (EU) nr. 965/2012 indføjet krav om støtteprogrammer, psykologisk vurdering af flyvebesætningen samt systematisk og stikprøvebaseret test for psykoaktive stoffer for at sikre flyve- og kabinebesætningsmedlemmernes helbredsmæssige egnethed. Disse krav har været gældende siden februar 2021. Agenturet fik mandat til løbende at evaluere effektiviteten af de nye bestemmelser og udarbejde den første evalueringsrapport senest i august 2022. På baggrund af covid-19-pandemiens indvirkning på luftfarten tilrådes det at give agenturet mere tid til at indsamle de relevante data til evalueringen. Det er derfor nødvendigt at udskyde tidsfristen for færdiggørelse af evalueringsrapporten til den 14. august 2023.

(11) Ved forordning (EU) 2018/1042 er der i bilag I til forordning (EU) nr. 965/2012 indført et nr. 98a), der definerede termen »psykoaktive stoffer«. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2036, der efterfølgende ændrede bilag I til forordning (EU) nr. 965/2012, erstattede utilsigtet nr. 98a) med en ny tekst, der definerede termen »duelig« og slettede definitionen af termen »psykoaktive stoffer«. Denne definition er afgørende for en ensartet fortolkning af bestemmelserne, der blev indført ved forordning (EU) 2018/1042, og navnlig for at sikre en klar definition af, hvilke stoffer der er omfattet af de pågældende bestemmelser, og hvilke der ikke er. For at imødekomme de berettigede forventninger hos de personer, der er omfattet af disse bestemmelser, bør denne definition derfor genindføres i bilag I til forordning (EU) nr. 965/2012 med virkning fra ikrafttrædelsesdatoen for de relaterede ændringer, der er indført ved forordning (EU) 2018/1042, dvs. fra 14. februar 2021.

(12) Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur har udarbejdet et udkast til gennemførelsesbestemmelse og indsendt denne med udtalelse 02/2020 i overensstemmelse med artikel 75, stk. 2, litra b) og c), og artikel 76, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1139.

(13) Forordning (EU) nr. 965/2012 bør derfor ændres og berigtiges i overensstemmelse hermed.

(14) For at sikre en korrekt gennemførelse af denne forordning bør medlemsstaterne og de berørte interessenter gives tilstrækkelig tid til at tilpasse deres procedurer til de nye krav, der er fastsat ved denne forordning. Forordningens ikrafttræden bør derfor udskydes.

(15)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 127 i forordning (EU) 2018/1139 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.08.2021
Anvendelsesdato i EU
30.10.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet