Typegodkjenning av kjøretøyer og utslipp fra tunge kjøretøyer: retting av visse språkversjoner

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2020/1181 av 7. august 2020 om retting av visse språkversjoner av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF om fastsettelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner (rammedirektiv), retting av visse språkversjoner av kommisjonsforordning (EU) nr. 582/2011 om gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 595/2009 med hensyn til utslipp fra tunge godskjøretøyer (Euro VI) og om endring av vedlegg I og III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF og retting av den danske versjonen av kommisjonsforordning (EU) 2017/2400 med hensyn til bestemmelse av CO₂-utslipp og drivstofforbruk for tunge kjøretøyer og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF og kommisjonsforordning (EU) nr. 582/2011

Commission Regulation (EU) 2020/1181 of 7 August 2020 correcting certain language versions of Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the approval of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles (Framework Directive), correcting certain language versions of Commission Regulation (EU) No 582/2011 implementing and amending Regulation (EC) No 595/2009 of the European Parliament and of the Council with respect to emissions from heavy duty vehicles (Euro VI) and amending Annexes I and III to Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council, and correcting the Danish language version of Commission Regulation (EU) 2017/2400 implementing Regulation (EC) No 595/2009 of the European Parliament and of the Council as regards the determination of the CO2 emissions and fuel consumption of heavy-duty vehicles and amending Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EU) No 582/2011

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 11.12.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.12.2020)

Sammendrag av innhold
I den danske, franske og slovakiske utgave av direktiv 2007/46/EF og den danske og franske utgave av forordning (EU) nr. 582/2011 og den danske utgave av forordning (EU) 2017/2400 har det i enkelte bestemmelser blitt oppdaget språklige oversettelsesfeil.

Forordning (EU) 2020/1181 korrigerer de nevnte feil i de respektive rettsakter.

Merknader
Det har vært avklaringer mellom Samferdselsdepartementet og Utenriksdepartementet i liknende saker tidligere, og avklart følgende:

Det skrives EØS-notat.

Forordningen vurderes relevant og akseptabel.

Forordningen vil bli innlemmet i EØS-avtalen, men trenger ikke å gjennomføres i norsk rett (altså ikke nasjonal høring, og ikke bekreftelse til ESA v/Form 1).

Status
Beslutningen ble tatt inn i EØS-avtalen på EØS-komiteens møte den 11.12.20, beslutning nr. 188/2020.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.03.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.08.2020
Anvendelsesdato i EU
01.09.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.09.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
11.12.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.12.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R1181
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro