Felles spesifikasjoner for infrastrukturregisteret for jernbaner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/880/EU av 26. november 2014 om de felles spesifikasjonene for registeret over jernbaneinfrastruktur og oppheving av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/633/EU

Commission Implementing Decision 2014/880/EU of 26 November 2014 on the common specifications of the register of railway infrastructure and repealing Implementing Decision 2011/633/EU

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.05.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.05.2015)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsbeslutning 2014/880/EU om de felles spesifikasjonene i registeret for jernbaneinfrastruktur ble vedtatt 26. november 2014 og publisert i Official Journal 12. desember 2014. Kommisjonsbeslutningen trådte i kraft 1. januar 2015 i EU.

Beslutningen gjør endringer i tidligere kommisjonsvedtak 2011/633/EU og opphever samtidig denne. Beslutning 2011/633/EU ble gjennomført i norsk rett gjennom forskrift av 18. juni 2014 nr. 773 (infrastrukturregisterforskriften), og trådte i kraft 1. juli 2014.

Endringene som er vedtatt gjennom 2014/880/EU er i all hovedsak knyttet til tidsfrister slik at man er gitt bedre tid til å gjennomføre kravene. I tillegg er det kommet til et punkt om krav til at opplysninger om jernbanestrekninger som ikke er dekket av TSIer skal innhentes og legges inn i registeret i tråd med den nasjonale implementeringsplanen. Det er kommet inn en ny bestemmelse fra tidligere beslutning i vedtakets artikkel 6 om den nasjonale implementeringsplanen. Det fremgår her at medlemsstaten skal informere kommisjonen om forsinkelser eller vanskeligheter med å oppfylle forslagets artikkel 5, og at kommisjonen skal innvilge en forlengelse av fristen hvor det anses hensiktsmessig.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Beslutningen er hjemlet i direktiv 2008/57/EC (samtrafikkdirektivet) som er gjort til norsk rett ved samtrafikkforskriften av 2010.

Rettsakten blir gjennomført ved forskrift fastsatt av Statens jernbanetilsyn. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 18. juni 2014 nr. 773.

Forskriften fastsettes med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 16 første ledd og forskrift 16. juni 2010 nr. 820 om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften) § 3 femte ledd.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De materielle endingene i beslutningen er materielle og tilsynet kan av den grunn ikke se at beslutningen vil medføre noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Forskriftsendringen ble av Samferdselsdepartementet fritatt fra alminnelig offentlig høring jf. utredningsinstruksen punkt 5.4 c). Oppgaven med å opprette og vedlikeholde infrastrukturregisteret tilligger Jernbaneverket og det er primært de som vil være berørt av forskriftsendringen. Tilsynet har underveis har konsultert Jernbaneverket og de har tidligere uttalt seg om saken.

Vurdering
Vedtaket vurderes som positivt i og med at fristene for å ferdigstille registeret og implementeringsplan er forlenget.

Vedtaket plasseres i gruppe 2 og er ansett som EØS-relevant og akseptabelt.

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen gjennom EØS-komiteens beslutning nr. 110/2015 av 30. april 2015, og er gjennomført i norsk rett gjennom fastsettelse av forskrift av 5. mai 2015 nr. 458 om gjennomføring av beslutning 2014/880/EU om de felles spesifikasjonene for registeret over jernbaneinfrastruktur (infrastrukturregisterforskriften). Forskriften trådte i kraft 5. mai 2015.

Status
Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
26.11.2014
Anvendelsesdato i EU
01.01.2015
Rettsakten erstatter

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.03.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.05.2015
Anvendes fra i Norge
05.05.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014D0880
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro