Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flyplasser: retting av polsk språkversjon

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/697 av 10. februar 2022 om retting av den polske språkversjonen av forordning (EU) nr. 139/2014 om fastsettelse av krav og administrative framgangsmåter for flyplasser i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/697 of 10 February 2022 correcting the Polish language version of Regulation (EU) No 139/2014 laying down requirements and administrative procedures related to aerodromes pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 9.12.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.12.2022)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2022/697 retter opp oversettelsesfeil i polsk språkutgave av forordning (EU) nr. 139/2014.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) 2022/697 må inkorporeres i EØS-avtalen. Forordningen behøver imidlertid ikke gjennomføres i norsk rett.

Forordningen vil ikke bli gjennomført i Norge og får derfor ingen rettslige konsekvenser.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter og private aktører. 

Sakkyndige instansers merknader
Luftfartstilsynet finner at forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norske myndigheter har ikke innvendinger til at forordning (EU) 2022/697 inkorporeres i EØS-avtalen.

Luftfartstilsynet finner forordningen EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordning (EU) 2022/697 er utarbeidet av Kommisjonen, og vedtatt 10. februar 2022. Forordningen ble publisert i Official Journal først 4. mai 2022. Saken er nå til behandling hos EFTA for inkorporering av forordningen i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.02.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
10.02.2022
Anvendelsesdato i EU
24.05.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
09.12.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.12.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.12.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R0697
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro