Tekniske spesifikasjoner for elektronisk kart- og informasjonssystem for kanaltrafikk: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1973 av 7. desember 2018 om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 909/2013 om tekniske spesifikasjoner for det elektroniske kartvisnings- og informasjonssystem for fart på innenlands vannveier (innenlands ECDIS) i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/44/EF

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1973 of 7 December 2018 amending the Commission Implementing Regulation (EU) No 909/2013 on the technical specifications for the electronic chart display and information system for inland navigation (Inland ECDIS) referred to in Directive 2005/44/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 8.5.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.2.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer forordning (EU) 909/2013 om tekniske spesifikasjoner for elektroniske kart til bruk ved navigasjon på EUs innlands vannveier (Inland ECDIS).

Merknader
Rettsakten får ingen konsekvenser for norsk lovgivning. Det er kun medlemsstater som har innlands vannveier som har plikt til å implementere EU-regelverk om innlands vannveier i sin nasjonale lovgivning. I forbindelse med gjennomføring av direktiv 2016/1629 avklarte EFTAs overvåkingsorgan (ESA) at rettsakten i sin helhet ikke skal transformeres i stater som ikke har innlands vannveier, uavhengig av om disse statene har skip som seiler på nettverket av EU innlands vannveier eller ikke. Norge har ikke innlands vannveier, og tråd med langvarig praksis vil rettsakten derfor kunne innlemmes i EØS-avtalen uten at det får konsekvenser for norsk lovgivning.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel for det tilfellet at en EFTA stat vil opprette innenlandske vannveier.

Status
Til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.03.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.12.2018
Anvendelsesdato i EU
20.12.2018
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.03.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
08.05.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1973
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro