Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: retting av italiensk versjon av endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/886 av 26. juni 2020 om retting av den italienske versjonen av gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012 om fastsettelse av felles lufttrafikkregler og driftsmessige bestemmelser knyttet til tjenester og framgangsmåter for flysikring, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1035/2011 og forordning (EF) nr. 1265/2007, (EF) nr. 1794/2006, (EF) nr. 730/2006, (EF) nr. 1033/2006 og (EU) nr. 255/2010

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/886 of 26 June 2020 correcting the Italian language version of Implementing Regulation (EU) No 923/2012 laying down the common rules of the air and operational provisions regarding services and procedures in air navigation and amending Implementing Regulation (EU) No 1035/2011 and Regulations (EC) No 1265/2007, (EC) No 1794/2006, (EC) No 730/2006, (EC) No 1033/2006 and (EU) No 255/2010

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 23.4.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.8.2020)

Sammendrag av innhold
Det eneste formålet med Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/886 er å gjøre korrigeringer i den italienske språklige oversettelsen av gjennomføringsforordning (EU) 923/2012. Den italienske oversettelsen inneholder språklige inkonsistenser i terminologien i annexet, Section 5, SERA.5025 og i Annex 4, og gjennomføringsforordning (EU) 2020/886 korrigerer dette.

Gjennomføringsforordning (EU) 923/2012 fastsetter felles lufttrafikkregler og driftsmessige bestemmelser knyttet til tjenester og framgangsmåter for flysikring (Standarised European Rules of the Air, SERA), samt foretar endringer i flere forordninger. Forordning 923/2012 er gjennomført i norsk rett i § 2 nr. 2 i forskrift 14. mai 2007 nr. 513 om samvirkningsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring. EØS-notat til forordning 923/2012 er tidligere skrevet og kan leses her: https://www.eosnotat.no/notat/details?notatId=20163

Merknader

Rettslige konsekvenser
EFTA-Sekretariatet har vurdert at gjennomføringsforordning (EU) 2020/886 er EØS-relevant og således skal inkorporeres i EØS-avtalen. EFTAs Overvåkingsorgan har imidlertid informert om at de vil ikke forvente nasjonal gjennomføring av rettsakten, og det er derfor heller ikke nødvendig å sende inn Form 1. Forordningen er hjemlet i Europaparlaments- og Rådsforordning 551/2004 og (EU) 2018/1139 som igjen har hjemmel i TFEU art. 100.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføringsforordning (EU) 2020/886 innfører ingen nye materielle krav og får således ingen økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Luftfartstilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Gjennomføringsforordning (EU) 2020/886 ble vedtatt 26. juni 2020.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
26.06.2020
Anvendelsesdato i EU
18.07.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.02.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
23.04.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.04.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.04.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0886
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro