Farlig godsdirektivet: unntaksbestemmelser for visse land

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1436 av 31. august 2021 om medlemsstatenes adgang til å vedta visse unntak i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF om innlands transport av farlig gods

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1436 of 31 August 2021 amending Directive 2008/68/EC of the European Parliament and of the Council on the inland transport of dangerous goods to authorise certain national derogations

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 28.9.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.9.2021)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2008/68/EF om innlandtransport av farlig gods artikkel 6 (2) og artikkel 6 (4) åpner for at det kan gis nasjonale unntak for visse typer transporter. Direktivets vedlegg I, del I.3, vedlegg II, del II.3, og vedlegg III, del III.3 inneholder lister over nasjonale unntak. Medlemsstatene kan sende en anmodning om nasjonale unntak til Europakommisjonen som vurderer om unntakene skal tillates.

Ved kommisjonsbeslutning (EU) 2021/1436 gis det en godkjenning av at noen medlemsstater innfører særskilte konkrete unntak i henhold til direktiv 2008/68/EF og vedleggene i direktivet blir derfor endret i overensstemmelse med dette. Endringene innebærer at nærmere angitte medlemsland er autorisert til å gjennomføre unntak på deres territorium.

Merknader
Direktiv 2008/68/EF er gjennomført i forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods (landtransportforskriften). Norge er ikke gitt noen særskilte unntak i kommisjonsbeslutning (EU) 2021/1436 og denne endringen får således ingen betydning for norsk lovgivning.

Rettslige konsekvenser
Ingen

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten følger hurtigprosedyren og behandles derfor ikke i Spesialutvalget for transport

Status
Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.08.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
31.08.2021
Anvendelsesdato i EU
23.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Informasjon fra departementet