Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av Covid-19-pandemien: forlengelse til 31.12.2021

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1061 av 28. juni 2021 om forlengelse av referanseperioden for europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/1429 om tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av Covid-19-pandemien

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1061 of 28 June 2021 extending the reference period of Regulation (EU) 2020/1429 of the European Parliament and of the Council establishing measures for a sustainable rail market in view of the COVID-19 outbreak

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 21.9.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.9.2021)

Sammendrag av innhold
Forordningen er en forlengelse av forordning (EU) 2020/1429 som etablerer nærmere angitte unntak fra avgiftsreglene i direktiv 2012/34/EU og som åpner for at infrastrukturforvaltere tar lavere avgifter enn hva som er tillatt etter dette direktivet. Direktivet er ikke inntatt i EØS-avtalen, men likevel gjennomført nasjonalt gjennom jernbaneforskriften. Norges eksisterende EØS-forpliktelser følger av avgiftsreglene i direktiv 2001/14/EC, og avgiftsreglene i direktiv 2012/34/EU utgjør en videreføring av avgiftene i det sistnevnte direktivet.

Forordning (EU) 2020/1429 var frem til den 30. juni 2021 forlenget gjennom forordning (EU) 2020/2180. Den nye forlengelsesforordningen, (EU) 2021/1061, forlenger forordning (EU) 2020/1429 til å vare ut desember 2021. Den nye referanseperioden for forordning (EU) 2020/1429 er følgelig fra 1. mars 2020 og til 31. desember 2021, jf. forordningens artikkel 1.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen er hjemlet i direktiv 2012/34/EU. Direktiv 2012/34/EU er ikke tatt inn i EØS-avtalen, og innlemmelse av forordningen må følgelig vente til direktivet er inntatt i EØS-avtalen. Direktiv 2012/34/EU behandles i samme EØS-komitébeslutninger som fjerde jernbanepakke.

Direktivet er likevel gjennomført nasjonalt gjennom jernbaneforskriften, og det kan vurderes om forordningens materielle regler kan gis virkning i norsk rett på annen måte.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Innkreving av infrastrukturavgifter ble utsatt i 2020 som følge av pandemien. Dersom infrastrukturavgifter blir frafalt, eller Bane NOR sin innkreving blir utsatt i en lengre periode, må staten kompensere infrastrukturforvalteren Bane NOR for bortfall av inntekter slik at selskapet skal kunne opprettholde sitt aktivitetsnivå.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen er en forlengelse av forordning (EU) 2020/1429.

For forordning 2020/1429 mente Statens jernbanetilsyn at generelle avgiftsnedsettelser har flere fordeler ettersom de treffer samtlige aktuelle eller potensielle aktører som utfører eller kan komme til å utføre transporttjenester i den aktuelle perioden, på en konkurransenøytral og ikke-diskriminerende måte. Tilsynet er på denne bakgrunn, under forutsetning av at dette åpner for at Bane NOR som infrastrukturforvalter kan foreta avgiftsnedsettelser på en måte som er lovlig vurdert opp mot jernbanelovgivningen og Norges eksisterende EØS-forpliktelser etter direktiv 2001/14/EC, positive til at forordningen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett. Hvis denne fortutsetningen ikke kan oppfylles, bør Samferdselsdepartementet etter tilsynets syn i stedet vurdere om (deler av) forordningens materielle regler kan gis virkning i norsk rett på annen måte.

Tilsynet som markedsovervåkningsorgan understreker også at avgiftsnedsettelser og andre støtteordninger som dekker inntektstap forbundet med pandemien, må ses i sammenheng for å dekke det markedsmessige behovet for økonomiske tiltak.

Vurdering
Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel for Norge, men innlemmelse av forordningen må vente til direktiv 2012/34/EU er innlemmet i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten ble publisert i Den europeiske unions tidene den 29. juni 2021.

Rettsakten har ikke vært behandlet i Spesialutvalget for transport.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.06.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.06.2021
Anvendelsesdato i EU
30.06.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet