Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet: gjennomføringsbestemmelser om risikoklassifisering

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonens gjennomføringsforordning om en felles formel for risikoklassifisering av veitransportvirksomheter

(In preparation) Commission Implementing Regulation on a common formula for calculating the risk rating of transport undertakings

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning lagt fram av Kommisjonen 20.9.2021 med tilbakemeldingsfrist 18.10.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 20.9.2021)

Fælles formel for risikoklassificering af vejtransportvirksomheder (fra Kommisjonens initiativ av 20.9.2021)

Dette initiativ fastlægger en fælles formel, som de nationale myndigheder i alle EU-lande skal anvende til at vurdere risikoen for vejtransportvirksomheder etableret på deres område. Formlen er baseret på antallet og alvoren af tidligere overtrædelser.

Udkast til retsakt

Feedbackperiode: 20 september 2021 - 18 oktober 2021 (midnat, dansk tid)

Udkast til gennemførelsesforordning - Ares(2021)5734616

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
20.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet