Transport på indre vannveier: format for sertifikater for båtfører og eksperter på flytende naturgass og passasjernavigasjon

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/182 av 14. januar 2020 om maler på området yrkeskvalifikasjoner for fart på innlands vannveier

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/182 of 14 January 2020 on models in the field of professional qualifications in inland navigation

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 5.2.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.2.2020)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2017/2397 setter vilkår og prosedyrer for sertifisering av kvalifikasjonene til personell som er involvert i drift av fartøy som frakter gods og passasjerer på innlands vannveier i EU, og anerkjennelse av slike kvalifikasjoner i medlemsstatene. Gjennom ny forordning 2020/182 suppleres direktiv 2017/2397 ved at det fastsettes formater for EU-kvalifikationssertifikater, sjøfartsbøker, standarddokumenter for kombinering av EU-kvalifikationssertifikater og sjøfartsbøker, samt loggbøker og sertifikater for praktisk eksamen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for norsk lovgivning. Det er kun medlemsstater som har innlands vannveier som har plikt til å implementere EU-regelverk om innlands vannveier i sin nasjonale lovgivning. I forbindelse med gjennomføring av direktiv 2016/1629 avklarte EFTAs overvåkingsorgan (ESA) at rettsakten i sin helhet ikke skal transformeres i stater som ikke har innlands vannveier, uavhengig av om disse statene har skip som seiler på nettverket av EU innlands vannveier eller ikke. Norge har ikke innlands vannveier, og tråd med langvarig praksis vil rettsakten derfor kunne innlemmes i EØS-avtalen uten at det får konsekvenser for norsk lovgivning.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ikke økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vurdering
Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel for innlemmelse i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten ble vedtatt 14. januar 2020 og publisert i Official Journal 11. februar 2020.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.12.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.01.2020
Anvendelsesdato i EU
02.03.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.04.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0182
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro