Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: rettelse til polsk språkversjon

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/685 av 22. april 2021 om retting av den polske språkversjonen av forordning (EF) nr. 1321/2014 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartsprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgavene

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/685 of 22 April 2021 correcting the Polish language version of Regulation (EU) No 1321/2014 on the continuing airworthiness of aircraft and aeronautical products, parts and appliances, and on the approval of organisations and personnel involved in these tasks

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 24.9.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.4.2021)

Sammendrag av innhold
Den polske språkversjonen av forordning (EU) 1321/2014 inneholder feil i de følgende punktene og skjemaene:

• M.A.201 (a)(1) av anneks I og point ML.A.201(a)(1) av anneks Vb med hensyn til omfang av krav som skal oppfylles før flyging kan gjennomføres

• M.A.201(a)(3) anneks I

• introduksjons delen av ML.A.901 anneks Vb med hensyn til luftdyktighets sertifikat

• M.A.302(e) anneks I med hensyn til eskalerte intervaller som kan foreslås av eieren eller ansvalig CAMO organisasjonen for luftfartøyet

• M.A.402(e) anneks I

• ML.A.402(b)(5) anneks Vb med hensyn til begrensningene som vedlikehold utføres innenfor

• M.A.901(f) anneks 1 med hensyn til omfang for å utvide gyldigheten av et luftdyktighetsbevis (ARC)

• Forms 15a EASA, 15b EASA og 15c EASA i Appendiks III av anneks I og Appendiks IV av anneks Vb med hensyn til datoen som referanse sertifiseringen gjøres for

• andre setning i punkt 145.A.55(c) anneks II med hensyn til omfanget av forpliktelsen til vedlikeholdsorganisasjon til å beholde en kopi av rekords

• M:A:201(b) anneks I

• punkt 3 av Appendiks I av anneks I

• ML.1(c)(3)(ii) anneks Vb

• ML.A.201(b) anneks Vb

• punkt (c)(2) Appendiks I av anneks Vb

• CAO.1(2)(ii) anneks Vb

Regelverket endrer og korrigerer de overnevnte feilene i den polske språkversjonen av forordning 1321/2014 og dette påvirker ikke de andre språkversjonene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen skal kun tas inn i EØS-avtalen. Den skal ikke gjennomføres i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske aktører eller myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader
Luftfartstilsynet finner forodningen EØS-relevant og akseptabel.

Saken behandles av EFTA-sekretariatet etter "fast track-prosedyren" og skal ikke behandles i SU Transport.

Vurdering
Forordningen skal tas inn i EØS-avtalen, men ikke gjennomføres i norsk rett.

Luftfartstilsynet finner forordningen EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.04.2021
Anvendelsesdato i EU
17.05.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.06.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
24.09.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
25.09.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
25.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0685
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro