Felles regler for sivil luftfart: korrigering av gjennomføringsbestemmelser for kommersielle operasjoner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/217 av 1. februar 2023 om retting av forordning (EU) No 965/2012 med hensyn til enkelte inkonsekvenser i krav introdusert av gjennomføringsforordning (EU) 2019/1387 og forordningene (EU) 2021/1296 og (EU) 2021/2237

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/217 of 1 February 2023 correcting Regulation (EU) No 965/2012, as regards some inconsistencies in requirements introduced by Implementing Regulation (EU) 2019/1387, and Regulations (EU) 2021/1296 and (EU) 2021/2237

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 21.3.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.3.2023)

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2023/217 retter fire feil i forordning (EU) nr. 965/2012 om luftfartsoperasjoner. Feilene har blitt introdusert gjennom tildigere endringer av forordning (EU) nr. 965/2012, og gjelder: 

- to tilfeller av feil henvisning til annen bestemmelse i forordningen,

- ett tilfelle hvor man ved endring av en bestemmelse har oversett nødvendigheten av en tilsvarende endring i en annen bestemmelse, noe som har ført til at den aktuelle kryssreferansen ikke stemmer, samt

- ett tilfelle hvor man utilsiktet har slettet deler av en bestemmelse. 

Merknader
Hjemmel i EF-traktaten

Forordning (EU) 2023/217 er hjemlet i forordning (EU) 2018/1139 (EASA basisforordningen) artikkel 31, som igjen er hjemlet i TFEU artikkel 100.

Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) 2023/217 endrer forordning (EU) nr. 965/2012. Den sistnevnte forordningen er sammen med senere endringer gjennomført i norsk rett ved forskrift 7. august 2013 nr. 956 om luftfartsoperasjoner. For at rettelsene skal gjelde i Norge må derfor forordning (EU) 2023/217 gjennomføres i norsk rett. Dette skjer ved fastettelse av en kort endringsforskrift som tilføyer forordning (EU) 2023/217 i gjennomføringsbestemmelsen i nevnte forskrift om luftfartsoperasjoner. Utover disse konsekvensene mht. gjennomføring, blir konsekvensen at forskriften ikke lenger blir å inneholde de nevnte feilene. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordning (EU) 2023/2017 får ingen direkte økonomiske eller administrative konsekvenser i form av nye rettigheter og plikter. Konsekvensen av gjenomføring vil bare være at bestemmelsene ikke lenger vil inneholde de nevnte feilene, noe som utelukkende vil være positivt for norske myndigheter og luftfartsoperatører.

Sakkyndige instansers merknader

Luftfartstilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Saken behandles etter EFTA hurtigproseydre og behandlets derfor ikke i Spesialutvalget for transport. 

Vurdering

Luftfartstilsynet anser rettsakten som EØS relevant og akseptabel. 

Rettsakten medfører kun retting av noen mindre feil i forordningen, og anses ikke å medføre nye plikter eller rettigheter eller regler som vil være av betydning for andre aktører å gjøre seg kjent og uttale seg om gjennom høring. Luftfartstilsynet vurderer derfor at en gjennomføring av rettsakten i Norge kan skje uten høring jf. bestemmelsen i forvaltningsloven § 37 tredje ledd, bokstav b, og saken vil derfor ikke bli sendt på høring. 

Status

Forordning (EU) 2023/217 er utarbeidet av EU-Kommisjonen. Konsultasjon av statene har skjedd i behandlingen av saken i EASA-komiteen, hvor også Norge er representert. 

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
01.02.2023
Anvendelsesdato i EU
22.02.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.03.2023
Anvendes fra i Norge
07.03.2023