Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: korrigering og endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1963 av 8. november 2021 om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 1321/2014 med hensyn til sikkerhetsstyringssystem i vedlikeholdsorganisasjoner og korrigering av forordningen

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1963 of 8 November 2021 amending Regulations (EU) No 1321/2014 as regards safety management system in maintenance organisations and correcting that Regulation

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 18.11.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.11.2021)

Sammendrag av innhold
Saken omhandler gjennomføring av ICAO anneks 19 om safety management i forordning (EU) nr. 1321/2014 (SMS for vedlikeholdsorganisasjoner, Part-145). Luftdyktighetsområdet er ellers det siste av de felleseuropeiske luftfartsreglene som ikke er harmonisert med ICAO anneks 19 om safety management.

Regelverket krever at alle Part-145 vedlikeholdsorganisasjoner skal etablere et sikkerhetsstyringssystem og hendelsesrapporteringssystem. Regelverket inneholder også mindre rettelser og oppdateringer av forordning 1321/2014, inkludert fjerning av referanser til flyingeniørsertifikat (flight engineer licences), fordi forordning 1178/2011 ikke inneholder bestemmelser for utstedelser av slike sertifikater. Regelverket sier at aktørene (Part-145 organisasjoner) gis inntil 2. desember 2024 til å komme i samsvar med reglene. Etter 2. desember 2024 skal tilsynsmyndigheter tilbakekalle, begrense eller suspenderer helt eller delvis godkjenningsbeviset til Part-145 organisasjoner som ikke er i samsvar med reglene.

Regelverket er i tråd med det regulatoriske konseptet (styringssystem) som er etablert for andre områder, for eksempel innenfor operativt område og for vedlikeholdsorganisasjoner (Part-CAMO).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Regelverket endrer forordning (EU) nr. 1321/2014, som allerede er tatt inn i norsk rett gjennom vedlikeholdsforskriften. Forordningen vil derfor bli gjennomført ved endring av forskrift 7.5.2015 nr. 488 om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
En effektiv gjennomføring av forordningen vil ikke bare øke sikkerheten, men den forventes også å være til nytte for både produktivitet og effektivitet, gjennom bedre forvaltningsstrategier og oppbygging av risikostyringsevner.

Sakkyndige instansers merknader
Saken har vært på høring. Det kom ikke inn merknader under høringen som kan tilsi annet enn at forordningen kan gjennomføres.

Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Prinsippene for SMS (kalt Management System) som nå innføres i disse reglene, tilsvarer kravene som er innført for andre områder i reglene for sivil luftfart (OPS, FCL etc.). Saken er derfor ikke kontroversiell på noen måte. Luftfartstilsynet ser positivt på de foreslåtte endringene. Luftfartstilsynet finner at forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Status
NPA 2019-05 ble publisert i april 2019, og det ble i den forbindelse gjennonført norsk høring. Opinion 04/2020 ble publisert i desember 2020.

Saken har blitt behandlet i EASA komitémøtene avholdt 23 - 25. feb. 2021 og 22. - 23. juni 2021.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.10.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
08.11.2021
Anvendelsesdato i EU
02.12.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet