Typegodkjenningsforordningen 2018 for motorvogner: endringer til vedlegg II og VII

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 23. juni 2021 om endring av vedlegg II og VII til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/858

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 23 June 2021 amending Annexes II and VII to Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 23.6.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Med henblik på at tage hensyn til den teknologiske og lovgivningsmæssige udvikling er det nødvendigt at indsætte og ajourføre referencer til de retsakter, der er opført i bilag II til forordning (EU) 2018/858, om de krav som køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder skal opfylde.

(2) Med henblik på at tage hensyn til den teknologiske og lovgivningsmæssige udvikling er det nødvendigt at ajourføre listen over retsakter i bilag VII til forordning (EU) 2018/858 med hensyn til hvilke en fabrikant kan udpeges som teknisk tjeneste og de specifikke betingelser for anvendelse af udpegelse til egenprøvning.

(3) Bilag II og VII til forordning (EU) 2018/858 bør derfor ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
23.06.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet