Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Oman

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/501 av 22. mars 2018 om godkjenning av Sultanatet Oman med hensyn til opplæring og sertifisering av sjøfolk i henhold til direktiv 2008/106/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2018/501 of 22 March 2018 on the recognition of the Sultanate of Oman pursuant to Directive 2008/106/EC of the European Parliament and of the Council as regards the systems for training and certification of seafarers

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.4.2018)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2008/106/EU gir regler om minstekrav til kvalifikasjoner og opplæring av sjøfolk, herunder krav til utdanningsinstitusjoner mv. Når det gjelder sjøfolk med utdannelse fra tredjeland kan EU og EØS stater kun inngå avtale med tredjeland om anerkjennelse av sertifikater, når disse er anerkjent av EU-Kommisjonen. Med hjemmel i direktiv 2008/106/EU har EU-Kommisjonens komité for sjøsikkerhet og miljøsikkerhet (COSS) besluttet å anerkjenne Oman når det gjelder opplæring og sertifisering av sjøfolk.

Nederland anmodet i august 2015 om anerkjennelse av Oman. EU-Kommisjonen kontaktet relevante myndigheter i Oman, og det ble gjennomført en EMSA-inspeksjon i mai 2016. Inspeksjonen avdekket enkelte områder hvor det var behov for tiltak. Oman presenterte i januar 2017 en frivillig oppfølgingsplan for å lukke avvikene. Gjennom oppfølging i 2017 vurderte Kommisjonen at avvikene ble lukket på en tilfredsstillende måte. Saken ble lagt fram på Kommisjonens komité for sjøsikkerhet og miljøsikkerhet (COSS), og komitéen vedtok ved konsensus å anerkjenne maritim utdanning i Oman.

Det følger av direktiv 2008/106/EF at stater som blir anerkjent skal gjennomgå en ny vurdering av Kommisjonen jevnlig, minst hvert femte år.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever ikke forskriftsendring. Kommisjonens beslutning er nødvendig for at medlemsstatene skal kunne anerkjenne sertifikater utstedt fra en tredjestat, men beslutningen innebærer ikke at medlemstatene må anerkjenne slike sertifikater. Norge kan på den bakgrunn velge å ikke anerkjenne sertifikater utstedt av tredjestater selv om de er godkjent på EU-nivå.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for den norske næringen.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt på EU-nivå og til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.03.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.03.2018
Anvendelsesdato i EU
15.04.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.05.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
06.07.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.07.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.07.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018D0501
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro