Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringer til gjennomføringsbestemmelser om allværsoperasjoner

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/208 av 14. desember 2021 om endring av forordning (EU) nr. 139/2014 med hensyn til kravene til allværsoperasjoner

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/208 of 14 December 2021 amending Regulation (EU) No 139/2014 as regards the requirements for all-weather operations

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt Kommisjonen 6.4.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.2.2022)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen har vedtatt forordning (EU) 2022/208 som gjør endringer i kommisjonsforordning (EU) nr. 139/2014 om krav til lufthavner. Forordning (EU) 2022/208 inngår i en regelverkspakke på tre forordninger, som samlet gjør endringer i hhv reglene for luftoperasjoner, flybesetninger og lufthavner. Se tilhørende EØS-notater "Forordning (EU) 2021/2237, som endrer (EU) 965/2012, All-weather operations (AWO)" og "Forordning (EU) 2021/2227, som endrer (EU) nr. 1178/2011, All-weather operations (AWO) and review of crew training requirements".

Formålet med denne regelverkspakken er å modernisere de felleseuropeiske reglene om allværsoperasjoner (AWO), i tillegg til opplæring av flybesetninger, på en koordinert måte innen de tre områdene luftoperasjoner, flybesetninger og lufthavner.

Med forordning (EU) 2022/208 gjøres de nødvendige tilpasningene i reglene om krav til lufthavner som følge av de nye reglene om allværsoperasjoner, som for øvrig også følger av ICAO-regelverket. Hovedelementene i forordningen er:

• Tilpasninger i definisjonene av «decision altitude», «instrument runway», «low visibility operations», «low visibility procedures», «low visibility take-off», «operation with operational credits» og «Type B instrument approach operation».

• Nye krav til tilgjengelighet og vedlikehold av visuelle og ikke-visuelle hjelpemidler og annet utstyr som er nødvendig for å støtte allværsoperasjoner, særlig meteorologisk utstyr. Dette medfører endringer i reglene om organisatoriske krav til lufthavnoperatører i vedlegg III i forordning (EU) nr. 139/2014.

• Nye krav til driftsprosedyrer knyttet til SMGS («surface movement guidance and control system») og lavsiktsoperasjoner. Dette medfører endringer i reglene om operasjonelle krav for lufthavner i vedlegg IV i forordning (EU) nr. 139/2014.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten bygger på et forarbeid gjort av EASA, og som kommer frem gjennom deres Opinion 02/2021. Etter første gangs drøftelse i komitologi (EASA-komiteen), la kommisjonen frem et forslag til tre separate endringsforordninger (i stedet for én forordning, som EASA hadde foreslått). Disse gjør endringer i eksisterende gjennomføringsforordninger på områdene:

- luftoperasjoner (forordning (EU) 965/2012)

- flybesetninger (forordning (EU) nr. 1178/2011)

- lufthavner (forordning (EU) nr. 139/2014).

Dette EØS-notatet gjelder endringsforordningen knyttet til lufthavner (forordning (EU) nr. 139/2014). Forordningen er en delegert rettsakt («delegated act»), og er derfor ikke behandlet i komitologi-prosess.

Forordning (EU) nr. 139/2014 er gjennomført i norsk rett i forskrift 25. august 2015 nr. 1000 om sertifisering av flyplasser mv, som del av EØS-avtalen. Ny forordning (EU) 2022/208 vil likeledes måtte gjennomføres ved tilpasning av samme forskrift. I påvente av gjennomføring i norsk rett av basisforordning (EU) 2018/1139, vil Luftfartstilsynet vurdere en direkte nasjonal gjennomføring av forordningen i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for noen av de berørte aktørene.

Sakkyndige instansers merknader
Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Overordnet framstår rettsakten som en forbedring av gjeldende regelverk.

EØS-relevans:
Luftfartstilsynet finner rettsakten å være EØS relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Status
Forordningen har vært til behandling i EUs ekspertgruppe for flysikkerhet, og ble vedtatt av kommisjonen 14. desember 2021. Forordningen trer i kraft 9. mars 2022.

Reglene i forordningen vil gjelde fra 1. august 2022.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.12.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.12.2021
Anvendelsesdato i EU
09.03.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.04.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.03.2022
Anvendes fra i Norge
11.03.2022