Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsdirektiv (EU) 2016/844 av 27. mai 2016 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/45/EF om sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip

Commission Directive (EU) 2016/844 of 27 May 2016 amending Directive 2009/45/EC of the European Parliament and of the Council on safety rules and standards for passenger ships

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 28.10.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.7.2016)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2009/45/EC endrer vedlegg I i direktiv 2009/45/EC om sikkerhetsbestemmelser og standarder for passasjerskip. Direktiv 2009/45/EC gjelder for passasjerskip som går i inneriks fart og i fart mellom EØS-stater. Vedlegg 1 inneholder tekniske bestemmelser knyttet til bygging og utrusting av passasjerskip, og bestemmelsene bygger i stor grad på regler i internasjonale konvensjoner om passasjerskip på internasjonal reise. Hensikten med endringsdirektivet er å oppdatere de tekniske reglene i direktivet slik at de samsvarer med tilsvarende endringer gjort i de internasjonale konvensjonene, og endringene er i henhold til artikkel 10 (2) i direktiv 2009/45/EC.

Gjennomføringsfrist i EU er 1. juli 2017.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Direktiv 2009/45/EC er implementert gjennom forskrift 28. mars 2000 nr. 305 om besiktelse, bygging og utrustning av passasjerskip i innenriks fart, og vedlegg 1 er tatt inn som en del av forskriften. Endringene i vedlegg 1 medfører derfor behov for forskriftsendring.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringene medfører at det blir større grad av samsvar mellom de internasjonale kravene og EU-kravene, og endringene er i så måte forutsigbare for næringen. Endringene antas ikke å medføre økonomiske og administrative konsekvenser av vesentlig betydning for næringen eller administrasjonen.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten følger hurtigprosedyren.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.11.2015
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
27.05.2016
Gjennomføringsfrist i EU
01.07.2017
Anvendelsesdato i EU
01.07.2017
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 19.7.2018, p. 647-661
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.09.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
28.10.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
29.10.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
29.10.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016L0844
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro