Sikkerhetsforordningen om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til sikkerhet: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/535 av 31. mars 2021 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2144 med hensyn til enartede framgangsmåter og tekniske spesifikasjoner for typegodkjenning av motorkjøretøyer og av systemer, komponenter og uavhengige tekniske enheter for slike kjøretøyer når det gjelder deres generelle spesifikasjoner og sikkerhet

(Draft) Commission Implementing Regulation laying down rules for the application of Regulation (EU) 2019/2144 of the European Parliament and of the Council as regards uniform procedures and technical specifications for the type-approval of vehicles, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles, as regards their general construction characteristics and safety

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.5.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 78/2009,, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 79/2009, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 og Kommissionens forordning (EF) nr. 631/2009, (EU) nr. 406/2010, (EU) nr. 672/2010, (EU) nr. 1003/2010,(EU) nr. 1005/2010, (EU) nr. 1008/2010, (EU) nr. 1009/2010, (EU) nr. 19/2011, (EU) nr. 109/2011, (EU) nr. 65/2012, (EU) nr. 130/2012, (EU) nr. 347/2012, (EU) nr. 351/2012, (EU) nr. 1230/2012 og (EU) 2015/166 ophæves pr. 6. juli 2022. Bestemmelserne i de nævnte retsakter bør overføres og eventuelt ændres for at tage højde for den nuværende praksis og teknologiske udvikling.

(2) Bestemmelser vedrørende ensartede procedurer og tekniske specifikationer for typegodkendelsen af køretøjer og visse systemer, komponenter og separate tekniske enheder med hensyn til deres generelle sikkerhed bør fastsættes i denne forordning.

(3) Denne forordnings anvendelsesområde bør være det samme som for forordning (EU) 2019/2144, navnlig som defineret i bilag II til nævnte forordning.

(4) Bestemmelserne vedrørende typegodkendelsesprocedurerne fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858, særlig kapitel III og IV, gælder for typegodkendelse af køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder omfattet af denne forordning.

(5) Med henblik på at have en ensartet tilgang til de oplysninger, der skal afgives i oplysningsskemaet omhandlet i artikel 24, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2018/858, bør de oplysninger, der er relevante for hver type køretøjssystem, komponent eller separat teknisk enhed inden for denne forordnings anvendelsesområde, præciseres yderligere.

(6) EU-typegodkendelsesattesten omhandlet i artikel 28, stk. 1, i forordning (EU) 2018/858, der skal udstedes for hver type køretøjssystem, komponent eller separat teknisk enhed inden for denne forordnings anvendelsesområde, bør baseres på den relevante model i bilag III til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/683. Tillægget til hver attest bør dog indeholde de oplysninger, der er specifikke for de pågældende køretøjssystemer, komponenter eller separate tekniske enheder som defineret i denne forordning.

(7) Det er navnlig nødvendigt at fastsætte specifikke bestemmelser for typegodkendelse i overensstemmelse med artikel 30, stk. 1, i forordning (EU) 2018/858 om virtuel prøvning og artikel 72, stk. 1, om intern teknisk tjeneste, baseret på kravene i de FN-regulativer, der er opført i bilag II til forordning (EU) 2019/2144.

(8) Det er i princippet ikke muligt at opnå typegodkendelse i overensstemmelse med FN-regulativer i tilfælde af monterede komponenter eller separate tekniske enheder, der kun har en gyldig EU-typegodkendelse. Dette bør dog gøres muligt med henblik på EU-typegodkendelse i henhold til forordning (EU) 2019/2144 på grundlag af kravene i de FN-regulativer, der er opført i bilag II til nævnte forordning.

(9) FN-regulativerne indeholder særlige bestemmelser om de oplysninger, der skal ledsage en ansøgning om typegodkendelse. I forbindelse med procedurerne fastsat i denne forordning, bør disse oplysninger også være anført i informationsmappen. For yderligere at harmonisere bestemmelserne om området til montering og fastgørelse af nummerplader bør de krav, der gælder for bagnummerpladen, suppleres til også at omfatte anbringelse af den forreste nummerplade.

(10) For at forhindre skrivefejl i køretøjets identifikationsnummer (VIN) bør VIN-koden indeholde et kontrolciffer, og metoden til beregning af dette kontrolciffer bør defineres.

(11) Artikel 6, stk. 5, i forordning (EU) 2018/858 giver mulighed for at meddele EU-typegodkendelse til køretøjer, der overstiger de harmoniserede dimensioner. Medlemsstaterne kan dog beslutte at forbyde kørsel på vej, omsætning, registrering eller ibrugtagning af sådanne køretøjer. Det er derfor nødvendigt, at undtagelsen fra de største tilladte dimensioner som fastlagt i nærværende forordning klart fremgår af typegodkendelsesattesten og typeattesten for de pågældende køretøjer.

(12) En global harmonisering af sikkerhedskravene til brintdrevne køretøjer er et vigtigt skridt i retning af at fremme køretøjer, der anvender alternative brændstoffer. FN-regulativ nr. 134 finder anvendelse på Unionen, men indeholder ikke krav til materialekompatibilitet og brintskørhed for brintsystemer og komponenter til brintdrevne køretøjer. Sådanne krav er nødvendige for at sikre et højt sikkerhedsniveau ved materialevalg i brintsystemer.

(13) Der er desuden endnu ikke medtaget særlige bestemmelser for lagringssystemer til flydende brint samt geometrier for påfyldningsbeholderne i FN-regulativ nr. 134, men disse skal overføres fra forordning (EF) nr. 79/2009 for at sikre sammenhæng.

(14) Fabrikanterne har brug for tilstrækkelig tid til at tilpasse sig de nye krav med hensyn til lovpligtig mærkning og området til montering og fastgørelse af fornummerpladerne. Der er derfor behov for overgangsbestemmelser for at sikre, at disse krav først finder anvendelse på nye køretøjstyper.

(15) For så vidt nærværende forordning ikke ændrer kravene i forordning (EF) nr. 78/2009, (EF) nr. 79/2009 og (EF) nr. 661/2009, bør typegodkendelser, meddelt for køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder i overensstemmelse med disse forordninger, forblive gyldige, og udvidelser af sådanne godkendelser bør fortsat være mulig i henhold til de ophævede retsakter.

(16) Beføjelserne i artikel 4, stk. 7, artikel 8, stk. 3, og artikel 10, stk. 3, i forordning (EU) 2019/2144 tager sigte på indførelse af ensartede procedurer og tekniske specifikationer for typegodkendelse af køretøjer samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer for så vidt angår visse almindelige specifikationer ved deres konstruktion og sikkerhed. Da disse beføjelser emnemæssigt er tæt forbundet med hinanden, bør de samles i denne forordning.

(17) Eftersom de relevante bestemmelser i forordning (EU) 2019/2144 anvendes fra den 6. juli 2022, bør anvendelsen af nærværende forordning også udsættes til denne dato.

(18) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
26.11.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
31.03.2021
Anvendelsesdato i EU
06.07.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.05.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet