Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/683 av 15. april 2020 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/858 med hensyn til administrative krav ved godkjenning av og markedstilsyn med motorvogner og deres tilhengere samt systemer, komponenter og separate tekniske enheter til slike motorvogner

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/683 of 15 April 2020 implementing Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and the Council with regards to the administrative requirements for the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 18.3.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.7.2022

Sammendrag av innhold

Gjenommføringsforordning (EU) 2020/683 inneholder administrative krav i forbindelse med godkjenning og markedsovervåkning av bil og tilhenger til bil, og endrer rammeforordning (EU) 2018/858.

I forordning 2018/858 fremgår det av artiklene 24, 28, 30, 36, 38, 41, 42, 44 og 45 at Kommisjonen skal vedta gjennomføringsbestemmelser når det gjelder modell for informasjonsmappe, EU-typegodkjenningsattest, format for prøverapporter, format for typegodkjenningsattest i papirformat, modell for EU-typegodkjenningsmerke, modell for nummeringssystem for EU-typegodkjenninger, nasjonale typegodkjenninger for kjøretøy produsert i små serier og harmoniserte nummeringssystem for EU- og nasjonal enkeltgodkjenning.

Gjennomføringsbestemmelsene som er nevnt i artiklene i avsnittet over er alle samlet i nærværende forordning 2020/683. Forordningen består av 9 artikler og 8 vedlegg, slik: 

Artikkel 1 henviser til vedlegg I i forordningen som fastsetter modell for opplysningsskjema for

  • enkeltgodkjenning av et komplett kjøretøy,
  • blandet godkjenning av kjøretøy,
  • etappevis typegodkjenning av et kjøretøy
  • typegodkjennig av systemer, komponenter eller separate teknsike enheter
  • opplysningsskjema for trinnvis EU-typegodkjening av et komplett kjøretøy.

Artikkel 2 og 3  henviser til vedlegg III når det gjelder mal for godkjeningsattest av

  • kjøretøyer som er produsert i små serier,
  • EU-enkeltgodkjenning,
  • nasjonal typegodkjenning for små serier 
  • nasjonal enkeltgodkjenning av kjøretøy. 

Artikkel 4 henviser til vedlegg IV hvor det det fastsettes nummereringssystem for godkjenningsattest. 

Artikkel 5 henviser til vedlegg V når det gjelder utseende på typegodkjenningsmerke for komponenter og separate tekniske enheter.  

Artikkel 6 henviser til vedlegg VI når det gjelder opplysninger om testresultat.

Artikkel 7 henviser til vedlegg VII som beskriver hvordan formatet for prøverapporten skal fremstå.

Artikkel 8 henviser til vedlegg VIII når det gjelder hvordan tyegodkjeningsattest i papirformat skal se ut. 

Artikkel 9 fastsetter at forordningen kommer til anvendelse 5. juli 2020.

Merknader

EU-hjemmel:
Forordning (EU) 2020/683 er en endringsforordning vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV), artikkel 290.

Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) 2018/858 er inntil videre inntatt som en overgangsbestemmelse i bilforskriften § 3. Den nye forordningen vil bli implementert i samme bestemmelse.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Implementeringen av forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller offentlige myndigheter i Norge av betydning. Den vil heller ikke medføre adminstrative konskvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i norsk forskrift. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet

Vurdering

Forordningen vurderes å være relevant og akseptabel for Norge. 

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Norge har deltatt i arbeidsgrupper (TCMV, Brussel) i forbindelse med utarbeidelse av denne forordningen.

Status

Forordningen ble vedtatt 15. april 2020, publisert i EU-tidene 26. mai 2020 og anvendes fra 5. juli 2020. 

Forordningen var på nasjonal høring i juli 2020.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen i mars 2022. Ny forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil ble vedtatt i slutten av juni 2022, med ikrafttredelse 1. oktober 2022. Rettsakten er implementert i den nye forskriften, og Form 1 ble sendt ESA den 9. juli 2022.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.02.2020
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.04.2020
Anvendelsesdato i EU
05.07.2020
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
07.10.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
18.03.2022
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island (av forordning (EU) 2018/858)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0683
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro