Sikkerhetsregler for flyging med droner: utsettelse av ikrafttredelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/746 av 4. juni 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2019/947 med hensyn til utsettelse av ikrafttredelsesdatoer for visse krav som følge av covid-19-pandemien

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/746 of 4 June 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2019/947 as regards postponing dates of application of certain measures in the context of the COVID-19 pandemic

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.3.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.6.2020)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2020/746 endrer bestemmelsen om ikraftredelse av forordning (EU) 2019/947 om droner i åpen og i spesifikk kategori, samt overgangsfristene i denne forordningen. Forordning (EU) 2019/947 skulle trådt i kraft 1. juli 2020. På grunn av den ekstraordinære situasjonen i luftfarten som følge av koronapandemien, er det besluttet å utsette ikrafttredelsen med 6 måneder til 31. sesember 2020. Av samme grunn er også de øvrige overgangsfristene i forordning (EU) 2019/947 utsatt med 6 måneder. Hensikten med utsettelsen er å bidra til å lette arbeidsbyrden for for de nasjonale luftfartsmyndihetene og for droneoperatørene i denne perioden.

Hjemmel i EF-traktaten

Forordning (EU) 2020/746 er hjemlet i forordning (EU) 2018/1139 (ny EASA basisforordningen) artikkel 57, som igjen er hjemlet i TFEU artikkel 100.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) 2019/947 som endres, er ikke innlemmet i EØS-avtalen eller tatt inn i norsk rett. Det ventes at forordning (EU) 2020/746 og forordning (EU) 2019/947 vil kunne EØS-gjennomføres samtidig. Gjennomføringen av forordningene i norsk rett vil skje gjennom vedtakelse av en ny gjennomføringsforskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Utsettelsen av fristene som følge av forordning (EU) 2020/746 vil få direkte konsekvenser for Luftfartstilsynet og for norske droneoperatører. Disse vil få bedre tid til å gjennomføre tiltakene som er nødvendig for å kunne ta i bruk reglene i forordning (EU) 2019/947. Koronapandemien har medført en krise for luftfarten som krever at ressurser og oppgaver omprioriteres. Implemennteringen av de nye felleseuropeiske dronereglene i forordning (EU) 2019/947 krever bruk av vesentlige ressurser hos Luftfartstilsynet og hos droneoperatørene. Utsettelsen vil lette arbeidsbyrden i denne perioden og gjøre en slik omprioritering lettere å gjennomføre. Utsettelsen ventes ikke å medføre økte kostnader eller andre negative konsekvenser for Luftfartstilsynet eller for droneoperatørene.

Sakkyndige instansers merknader
Forordning (EU) 2020/745 er ikke behandlet i Speisalutvalget for transport. Ettersom forordning (EU) 2020/746 ikke medfører materielle endringer i de felleseuropeiske dronereglene, antas det at behandling i Spesialutvalget ikke vil være nødvendig.

Luftfartstilsynet mener rettsakten vil være EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Luftfartstilsynet er positiv til fristustettelsen som innføres ved forordning (EU) 2020/746. Ved å gi luftfartsmyndighetene og droneoperatørene bedre til til å implementere de nye felleseuropeiske dronereglene i forordning (EU) 2019/947, bidrar forordning (EU) 2020/746 til å lette Luftfartstilsynets og luftfartselskapenes arbeid i en tidsperiode hvor håndtering av konsekvensene av koronapandemien krever mye ressurser.

Luftfartstilsynet mener rettsakten er EØS-relevant og akseptabel, Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Status
Innholdet i forordning (EU) 2020/746 er utarbeidet av EU-kommisjonen på oppfordring og i samarbeid fra luftfartsmundighetene i EU-/EØS-landene. På grunn av viktigheten av å få reglene vedtatt raskt, er det ikke gjennomført en ordinær høring i EU. EU-Kommisjonen har imidlertid sikrkulert utkastet til de nasjonale luftfartsmyndighetene for kommentarer. Luftfartstilsynet har i den forbindelse meddelt EU-Kommisjonen at man er positive til reglene om slik utsettelse.

Forordning (EU) 2020/746 innebærer kun en generell 6 måneders utsettelse av ikraftrtredelsesfristen og overgangfristene i forordning (EU) 2019/947. De materielle reglene i forordning (EU) 2019/947 har vært på høring i Norge. Luftfartstilsynet har publisert informasjon om denne fristutsettelsen, og vil i tillegg informere spesifikt de aktørene som berøres. Luftfartstilsynet anser der derfor ikke nødvendig å gjennomføre alminnelig høring av forordning (EU) 2020/746.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.06.2020
Anvendelsesdato i EU
06.06.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
10.03.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.11.2020
Anvendes fra i Norge
01.01.2021