Felles sikkerhetsmetode for risikoevaluering og - vurdering for jernbane: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1136 av 13. juli 2015 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 402/2013 om en felles sikkerhetsmetode for risikoevaluering og –vurdering

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1136 of 13 July 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 402/2013 on the common safety method for risk evaluation and assessment

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.1.2016)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EU) 2015/1136 er en såkalt "amending Implementing Regulation" som gjør endringer i kommisjonsforordning (EU) 402/2013 som er gjennomført i EØS-avtalen og i norsk rett ved forskrift om felles sikkerhetsmetode for risikoevaluering og -vurdering. Forskriften trådte i kraft 21.05.2015.

Kommisjonsforordning (EU) 2015/1136 inneholder hovedsaklig presiseringer og klargjøringer, herunder endrede og nye definisjoner og grenseverdier. I tillegg endres begrepet "Risk Acceptance Criteria" til "Design Targets". Dette etter lange diskusjoner med bransjen og myndighetene hvor de fleste er enige i at dette er et mer riktig begrep.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Kommisjonsforordning (EU) 2015/1136 er en såkalt "amending Implementing Regulation" som gjør endringer i kommisjonsforordning (EU) 402/2013 som er gjennomført i EØS-avtalen og i norsk rett ved forskrift om felles sikkerhetsmetode for risikoevaluering og -vurdering. Forskriften trådte i kraft 21.05.2015. Forordningen kan tas inn i norsk rett ved at Statens jernbanetilsyn vedtar en endringsforskrift til forskrift om felles sikkerhetsmetode for risikoevaluering og -vurdering med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 4, § 5, § 6 og § 16 og forskrift 10. desember 2010 nr. 1568 om jernbanevirksomhet mv. på det nasjonale jernbanenettet (jernbaneforskriften) § 1-3 ellevte ledd.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten medfører i realiteten ingen nye krav eller plikter for private eller det offentlige da det i hovedsakpresiseringer og begrepsendringer av krav som allerede er innført ved gjennomføringen av forskrift om felles sikkerhetsmetode for risikoevaluering og -vurdering. Det er ikke identifisert vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser. Presiseringene kan ha en positiv effekt både for bransjen og myndighetene da regelverket blir klarere.

Sakkyndige instansers merknader
Aktørene/bransjen har under utarbeidelsen av rettsakten gitt innspill til Statens jernbanetilsyn om at endringene i forordningen er er akseptable. Dette er videreformidlet til ERA i 2013.

I tillegg har bransjen, blant annet infrastrukturforvalter, deltatt i arbeidet med å utarbeide forordningen.

EØS-relevant og akseptabel

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for transport, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel og kan tas inn i EØS-avtalen gjennom forskrift med hjemmel i jernbaneloven. det er ikke behov for tilpasningstekst.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
13.07.2015
Anvendelsesdato i EU
03.08.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 15.11.2018, p. 365-369
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.12.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R1136
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro