Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/2397 av 12. desember 2017 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner innenfor transportsektoren innlands vannveier og om oppheving av rådsdirektiv 96/50/EF og 91/672/EØF

Directive (EU) 2017/2397 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 on the recognition of professional qualifications in inland navigation and repealing Council Directive 96/50/EC and Council Directive 91/672/EEC

Siste nytt

Noto om planlagte endringer til direktivet lagt fram av Kommisjonen 18.11.2020 med tilbakemeldingsfrist 16.12.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.3.2018)

Sammendrag av innhold
Formålet med forslaget er å legge til rette for arbeidsmobilitet i transportsektoren innlands vannveier ved å sikre at yrkeskvalifikasjoner er anerkjent i hele unionen. Initiativet bygger på over 19 års erfaring med gjennomføring av direktiv 96/50/EU og 91/672/EEC som imidlertid er begrenset til gjensidig anerkjennelse av skipsførere som arbeider på innlands vannveier i EU, unntatt Rhinen.

Forslaget til direktiv setter vilkår og prosedyrer for sertifisering av kvalifikasjoner for personell som er involvert i drift av fartøy som frakter gods og passasjerer på innlands vannveier i EU, og anerkjennelse av slike kvalifikasjoner i medlemsstatene.

Merknader
Til forskjell fra Kommisjonsforslaget (art. 35), er transformasjonsforpliktelsen i direktivet (art.39) utformet detaljert. Etter den endelige ordlyden som er vedtatt av parlamentet og rådet er det bare medlemsstater hvor seilas på indre vannveier ikke er teknisk mulig som ikke er forpliktet til å gjennomføre direktivet.

ESA vedtok i 1996 samme prosedyre som EU-kommisjonen ved å legge til grunn at EU/EØS-stater som ikke har innenlands vannveier, ikke er pålagt å implementere rettsaktene om innenlands vannveier. Forslaget er EØS-relevant for det tilfellet at en EFTA EØS-stat har eller vil opprette indre vannveier. Norge har ikke innlands vannveier som omfattes av forslaget.

Sakkyndige instansers merknader
Da forslaget ikke skal gjennomføres i norsk rett har saken ikke vært forelagt hovedorganisasjonene.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Formålet med forslaget er å legge til rette for arbeidsmobilitet i transportsektoren innlands vannveier ved å sikre at yrkeskvalifikasjoner er anerkjent i hele unionen. Initiativet bygger på over 19 års erfaring med gjennomføring av direktiv 96/50/EU og 91/672/EEC som imidlertid er begrenset til gjensidig anerkjennelse av skipsførere som arbeider på innlands vannveier i EU, unntatt Rhinen.

Forslaget til direktiv setter vilkår og prosedyrer for sertifisering av kvalifikasjoner for personell som er involvert i drift av fartøy som frakter gods og passasjerer på innlands vannveier i EU, og anerkjennelse av slike kvalifikasjoner i medlemsstatene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.02.2016
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
12.12.2017
Gjennomføringsfrist i EU
17.01.2022
Anvendelsesdato i EU
17.01.2022
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.03.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
27.04.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.04.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
17.01.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017L2397
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro