Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til luftfartsoperasjoner: retting av svensk og tsjekkisk språkversjoner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/790 av 19. mai 2022 om retting av visse språkversjoner av forordning (EU) nr. 965/2012om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for luftfartsoperasjoner i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/790 of 19 May 2022 correcting certain language versions of Regulation (EU) No 965/2012 laying down technical requirements and administrative procedures related to air operations pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.10.2022)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2022/790 retter opp oversettelsesfeil i tsjekkisk og svensk språkutgave av forordnig (EU) 965/2012.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) 2022/790 må inkorporeres i EØS avtalen. Forordningen behøver imidlertid ikke gjennomføres i EØS-landenens rett.

Forordnigen vil ikke bli gjennomført i Norge og får derfor ingen rettslige konsekvenser for Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndgheter og private aktører.

Sakkyndige instansers merknader
Luftfartstilsynet finner at forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norske myndigheter har ikke innvendinger til at forordning (EU) 2022/790 inkoropreres i EØS-avtalen.

Luftfartstilsynet finner forordningen EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordning (EU) 2022/790 er utarbeidet av Kommisjonen. Saken er nå til behandling hos EFTA for inkorporering av forordningen i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.05.2022
Anvendelsesdato i EU
09.06.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
10.08.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
23.09.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.09.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R0790
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro