Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av covid-19-pandemien: endringsbestemmelser om ilegging av avgifter for bruk av jernbaneinfrastruktur

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2022/312 av 24. februar 2022 om endring av forordning (EU) 2020/1429 med hensyn til varigheten av referanseperioden for bruk av midlertidige tiltak for innkreving av avgifter for bruk av jernbaneinfrastruktur

Regulation (EU) 2022/312 of the European Parliament and of the Council of 24 February 2022 amending Regulation (EU) 2020/1429 as regards the duration of the reference period for the application of temporary measures concerning the levying of charges for the use of railway infrastructure

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.9.2022. EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.3.2022)

Sammendrag av innhold
For å avhjelpe den krevende økonomiske situasjonen for jernbaneforetak under covid-19-pandemien, ble forordning (EU) 2020/1429 fastsatt. Forordningen åpner for at medlemsstatene kan la infrastrukturforvaltere utsette, redusere eller ettergi avgifter for bruk av infrastrukturen. Opprinnelig gjaldt dette ut 2020, men forordning (EU) 2021/1061 forlenget denne perioden ut 2021. Forordningen som er omtalt her forlenger denne referanseperioden ytterligere til 30 juni 2022. Se omtale av de to forordningene i egne EØS-notater.

Samtidig forlenges Kommisjonens myndighet til å fastsette endringer i referanseperioden til 31. desember 2023.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) 2020/1429 og 2021/1061 er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved forskrift fastsatt av Samferdselsdepartementet. Forskriften trer i kraft samtidig med at EØS-komitebeslutningen som tar direktiv 2012/34/EU inn i EØS-avtalen trer i kraft. Det vil være nødvendig å gjennomføre forordning (EU) 2022/312 ved forskriftsendringer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
I Norge har vi hittill ikke funnet det nødvendig å åpne for at Bane NOR reduserer eller ettergir infrastrukturavgiftene som innkreves fra jernbaneforetak. Det er heller ikke ventet at det vil anses nødvendig i den utvidede referanseperioden. Forordningen vil derfor ikke få noen praktisk eller økonomisk betydning for aktører i Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Utkast til endringsforordningen ble forelagt medlemsstatene og Norges representanter i Single European Rail Area Committee (SERAC). Det var ingen motforestillinger mot forlengelsen.

Vurdering
Forordningen forventes å ikke ha noen praktisk eller økonomisk betydning for norske jernbaneaktører.

Den er EØS-relevant og akseptabel for Norge.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.12.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.02.2022
Anvendelsesdato i EU
01.01.2022
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.08.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
23.09.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.09.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.09.2022
Anvendes fra i Norge
26.09.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R0312
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro