Arbeidstidsdirektiv for kanaltrafikk

Tittel

Rådsdirektiv 2014/112/EU av 19. desember 2014 om gjennomføring av den europeiske avtalen om visse sider i forbindelse med tilrettelegging av arbeidstiden ved transport på indre vannveier inngått mellom European Barge Union (EBU), European Skippers Organisation (ESO) og European Transport Workers' Federation (ETF)

Council Directive 2014/112/EU of 19 December 2014 implementing the European Agreement concerning certain aspects of the organisation of working time in inland waterway transport, concluded by the European Barge Union (EBU), the European Skippers Organisation (ESO) and the European Transport Workers' Federation (ETF)

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.1.2015)

Sammendrag av innhold
Direktivet gjør tariffavtalen om arbeidstid for arbeidstakere på innlands vannveier mellom European Barge Union, European Skippers Organisation og European Transport Workers' Federation til EU-regelverk. Direktivet er et minimumsdirektiv, og tariffavtalen mellom EBU, ESO og ETF implementeres som vedlegg til direktivet. Avtalen regulerer bl.a. daglig og ukentlig hviletid, samt maksimal arbeidstid pr. uke og nattarbeid.

Det er partene som har tatt initiativ til å gjøre avtalen til EU-regelverk. Arbeidstid for ansatte i denne sektoren har ikke tidligere vært regulert på EU-nivå.

Merknader
ESA vedtok i 1996 samme prosedyre som EU-kommisjonen ved å legge til grunn at EFTA-stater som ikke har innenlandske vannveier, ikke er pålagt å implementere rettsaktene om innenlands vannveier. Rettsakten er EØS-relevant for det tilfellet at en EFTA-stat har eller vil opprette indre vannveier. Ved at Norge ikke har innlands vannveier vil rettsakten heller ikke ha rettslige eller økonomiske konsekvenser for næring eller administrasjon i Norge.

I direktiv 2006/87/EC om tekniske krav til fartøy på innlands vannveier er det eksplisitt angitt i transformasjonsbestemmelsen at plikten til å transformere det direktivet i nasjonal rett kun gjelder medlemsstater som har innlands vannveier slik dette er definert i EU-retten. En tilsvarende presisering er derimot ikke tatt med i den aktuelle rettsakten om regulering av arbeidstid for arbeidstakere på innlands vannveier. Prinsippet må likevel antas å skulle gjelde også for dette direktivet.

Sakkyndige instansers merknader
Da forslaget forelå la Sjøfartsdirektoratet dette fram for hovedorganisasjonene uten at det kom inn merknader.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Følger hurtigprosedyren for vurdering av innlemmelse i EØS-avtalen.

EFTA har vurdert at rettsakter knyttet til innlands vannveier i utgangspunktet er egnet for hurtig prosedyre.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
07.07.2014
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
19.12.2014
Gjennomføringsfrist i EU
31.12.2016
Anvendelsesdato i EU
31.12.2016
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.09.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.10.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014L0112
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro