Sikkerhetsstandarder for passasjerskip: rettelse

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/1180 av 11. januar 2022 om retting av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/45/EF om sikkerhetsstandarder for passasjerskip

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/1180 of 11 January 2022 correcting Directive 2009/45/EC of the European Parliament and the Council on safety rules and standards for passenger ships

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.7.2022)

Sammendrag av innhold
Europaparlamentets og rådets direktiv 2009/45/EF inneholder bestemmelser om sikkerhetsregler for passasjerskip som er fremstilt av stål eller tilsvarende material, samt på hurtigående passasjerskip. Der hvor det er hensiktsmessig og mulig, er rettsakten basert på internasjonalt vedtatte standarder, nemlig den internasjonale konvensjon av 1974 om sikkerhet for personell og skip på sjøen (SOLA 1974).

Vedlegg I, II og III til direktiv 2009/45/EF inneholder de tekniske sikkerhetskravene og de tilhørende sertifikatformer. Vedlegg I ble sist endret ved Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2020/411 den 19. november 2019. Etter offentliggjøring af Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2020/411 ble det oppdaget en feil i vedlegg 1 — som erstattet vedlegg 1 til direktiv 2009/45/EF. Avsnitt 2, kapitel II-1, del B, i dette bilaget inneholder krav om, at skip i kategori B, C og D skal oppfylle kravene vedrørende sikker retur til havn i regel 8.1 i det tilsvarende kapitel II-1 i SOLAS 1974, mens det under forhandlingene om utkastet til forordningen uttrykkelig ble avtalt, at de ikke skulle dette. Formålet med denne delegerte forordningen er å rette denne feilen i direktivets vedlegg 1.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Direktiv 2009/45 er inntatt i EØS-avtalen og i kraft, og er gjennomført hovedsakelig i forskrift av 28. mars 2000 nr. 305 om besiktelse, bygging og utrustning av passasjerskip i innenriksfart. Forordning 2020/411 er besluttet inntatt i EØS-avtalen, men er per 15.3.22 ikke i kraft. Innholdsmessig er forordning 2020/411 allikevel allerede gjennomført i norsk rett.

Feilen til vedlegg I i Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2020/411 ble oppdaget allerede i forbindelse med arbeidet med gjennomføring av dette regelverket i norsk rett. Den rettelsen som nå skal gjennomføres i dette utkastet til kommisjonsforordning er dermed allerede tatt høyde for i norsk rett.

Det vises her til følgende tekst i rundskriv, RSR 13 - 2021 Endring i flere forskrifter til skipssikkerhetsloven som følge av endringer i direktiv 2009/45 om innenriks passasjerskip og behov for endring av reglene om bunntilsyn for lasteskip, pkt 4.1., hvor det fremgår:

"Det gjøres videre oppmerksom på at det i vedlegg I avsnitt 2 kapittel II-1 del B om intaktstabilitet, oppdeling og skadestabilitet er gjort en endring sammenlignet med forordning 2020/411. I forordning 2020/411 fastslår bestemmelsen at skip skal anvende kravene i de relevante bestemmelsene i SOLAS kapittel II-1 del B til B-4, med endringer. Ved en feil er det ikke sagt at dette gjelder med unntak av regel 8-1, og EU-kommisjonen arbeider med å gjennomføre en slik endring i teksten. I vedlegg I i innenrikspassasjerforskriften er dette unntaket tatt inn."

Det er dermed allerede tatt høyde for denne endringen og utkastet til kommisjonsforordningen innebærer i denne omgang derfor ingen rettslige konsekvenser for norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringen får ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for verken næringen eller myndighetene.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel for innlemmelse i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten ble publisert i OJ 11. juli 2022. Rettaskten er godkjent til innlemmelse i EØS avtalen gjennom hurtigprosedyren

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.01.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
11.01.2022
Anvendelsesdato i EU
31.07.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.08.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
23.09.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.09.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R1180
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro